โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำนักศึกษา เพื่อพัฒนากิจกรรมนักศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2565


  • เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2565 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย ร่วมกับรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยผู้นำนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำนักศึกษา เพื่อพัฒนากิจกรรมนักศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี และโรงแรมโกลเด้น ซี หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของผู้นำนักศึกษา ตลอดจนเสริมสร้างให้ผู้นำนักศึกษามีภาวะผู้นำและรู้จักการทำงานเป็นทีมอันจะนำไปสู่การดำเนินการจัดกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จ

Posted by : รสรินทร์ วงค์จันทร์

ปรับปรุง : Jun 23, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม