มอบเงินช่วยเหลือให้กับนักศึกษาที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน เนื่องจากที่พักอาศัยได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย


  • วันที่ 6 มิถุนายน 2565 อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วยนางลักขณา เตชวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เป็นผู้แทนอธิการบดี มอบเงินช่วยเหลือให้แก่ นายศตพร หากิจจา นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ ซึ่งประสบปัญหาความเดือดร้อน เนื่องจากที่พักอาศัยได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัยเมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา

Posted by : รสรินทร์ วงค์จันทร์

ปรับปรุง : Jun 06, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม