โครงการเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษา "วิศวกรสังคม" (Social Engineer) เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นฯ รุ่นที่ 2


  • วันที่ 15 มีนาคม 2565 กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับองค์การนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษา"วิศวกรสังคม" (Social Engineer) เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นฯ กิจกรรมที่ 1 การอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจแนวคิดและทักษะ"วิศวกรสังคม" มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รุ่นที่ 2 คณะครุศาสตร์ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ

Posted by : รสรินทร์ วงค์จันทร์

ปรับปรุง : Mar 15, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม