งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ประกาศผู้ชนะ

15:02  วันศุกร์ ที่ 27 ธันวาคม  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาอบรมเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา จำนวน 4 ครั้ง ประจำโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15:01  วันศุกร์ ที่ 27 ธันวาคม  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมา English Day จำนวน 2 ครั้ง ประจำโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11:54  วันเสาร์ ที่ 30 พฤศจิกายน  2562
ประกาศผู้ชนะ ซื้อครุภัณฑ์ซุ้มไม้สักทอง จำนวน 7 ซุ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16:56  วันพุธ ที่ 30 ตุลาคม  2562
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำไตรมาสที่ 4

13:20  วันเสาร์ ที่ 21 กันยายน  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด จำนวน 9 อาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:11  วันพุธ ที่ 18 กันยายน  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างอาคารหอประชุม จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11:04  วันจันทร์ ที่ 02 กันยายน  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงอาคารบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 30 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10:43  วันพฤหัส ที่ 18 กรกฏาคม  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ ประจำศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11:22  วันศุกร์ ที่ 07 มิถุนายน  2562
ประกาศผู้ชนะการยื่นข้อเสนอและเสนอราคางานจ้างออกแบบอาคารหอประชุม จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก

11:28  วันพุธ ที่ 22 พฤษภาคม  2562
ประกาศผู้ชนะ การจัดซื้อชุดข้อสอบความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมาตรฐานสากล (Certification) ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16:12  วันพุธ ที่ 24 เมษายน  2562
ประกาศผู้ชนะ การจ้างเหมาดำเนินการสอบ placement test ประจำศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16:02  วันพุธ ที่ 24 เมษายน  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ประจำโรงเรียนสาธิตมัธยมศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15:45  วันพุธ ที่ 24 เมษายน  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำระบบเสียงและแสง โครงการลานวัฒนธรรมอยุธยาน่ายล จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13:20  วันพุธ ที่ 10 เมษายน  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อสิทธิการใช้ Software ภาษาอังกฤษ จำนวน 2,000 สิทธิ์ ประจำศูนย์ภาษาและศูนย์การศึกษานานาชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14:28  วันศุกร์ ที่ 05 เมษายน  2562
ประกาศผู้ชนะ งานจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคารสวนหลวงค้างคาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16:44  วันพฤหัส ที่ 04 เมษายน  2562
ประกาศผู้ชนะ งานจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ลานอเนกประสงค์ข้างอาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16:32  วันศุกร์ ที่ 29 มีนาคม  2562
ประกาศผู้ชนะ การจัดซื้อครุภัณฑ์รถไฟฟ้า จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14:58  วันอังคาร ที่ 26 มีนาคม  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงรอบสระน้ำหน้าอาคาร 1 และอาคาร 2 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15:40  วันศุกร์ ที่ 22 มีนาคม  2562
ประกาศผู้ชนะ การจัดซื้อหนังสือเรียน ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ จำนวน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำโรงเรียนประถมสาธิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10:56  วันพฤหัส ที่ 14 มีนาคม  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงรอบสระน้ำ หน้าอาคาร 4 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14:52  วันพุธ ที่ 13 มีนาคม  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องเก็บของด้านหลังสถาบันอยุธยาศึกษา ประจำสถาบันอยุธยาศึกษา จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15:55  วันอังคาร ที่ 05 มีนาคม  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงอาคารห้องประชุม 317 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15:52  วันอังคาร ที่ 05 มีนาคม  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:36  วันศุกร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์  2562
ประกาศผู้ชนะ การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ ประจำสาธิตมัธม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13:51  วันศุกร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ระบบเครือข่าย (ระยะที่ 1) จำนวน 1 ระบบ ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14:10  วันศุกร์ ที่ 08 กุมภาพันธ์  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างจัดทำทำเนียบรุ่นบัณฑิตงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2561 จำนวน 1,400 เล่ม ประจำกองพัฒนานักศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15:04  วันพุธ ที่ 30 มกราคม  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดทำหนังสือที่ระลึก "เกียรติภูมิราชภัฏ" กิจกรรมน้อมรำลึกถึงพรมหากรุณาธิคุณ รัชการที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15:45  วันพฤหัส ที่ 24 มกราคม  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน 1,500 ตัว ประจำกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15:45  วันพฤหัส ที่ 24 มกราคม  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการเบเกอรี่ ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14:50  วันพฤหัส ที่ 24 มกราคม  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีดนตรี จำนวน 1 ชุด ประจำสาขาดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14:12  วันพุธ ที่ 23 มกราคม  2562
ประกาศผู้ชนะ จ้างบำรุงรักษาระบบบริหารการศึกษา จำนวน 1 งาน ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14:39  วันศุกร์ ที่ 18 มกราคม  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า (UPS) จำนวน 1 เครื่อง ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11:40  วันพฤหัส ที่ 17 มกราคม  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดโต๊ะเก้าอี้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 120 ชุด ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

09:28  วันอังคาร ที่ 08 มกราคม  2562
ประกาศผู้ชนะ การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 6 เครื่องและเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 6 เครื่อง ประจำคณะวิทยาการจัดการ

15:09  วันพฤหัส ที่ 27 ธันวาคม  2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด ประจำคณะครุศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14:11  วันพฤหัส ที่ 27 ธันวาคม  2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

11:08  วันพฤหัส ที่ 27 ธันวาคม  2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โทรทัศน์ (LED TV) จำนวน 100 เครื่อง ประจำกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15:35  วันพุธ ที่ 26 ธันวาคม  2561
ประกาศผู้ชนะการเสนราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์เครือข่าย จำนวน 2 รายการ ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10:33  วันพุธ ที่ 26 ธันวาคม  2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเสียง จำนวน 2 รายการ ประจำกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15:51  วันอังคาร ที่ 25 ธันวาคม  2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โปรแกรมสำเร็จรูป จำนวน 3 ระบบ ประจำคณะวิทยาการจัดการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11:32  วันศุกร์ ที่ 21 ธันวาคม  2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ตู้น้ำดื่ม จำนวน 20 ตู้ ประจำกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10:27  วันจันทร์ ที่ 17 ธันวาคม  2561
ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาปูกระเบื้อง หอพัก 5 และหอพัก 6 จำนวน 1 งาน ประจำหอพักนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10:26  วันจันทร์ ที่ 17 ธันวาคม  2561
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์เตียงเหล็ก 2 ชั้น ขนาด 3.5 ฟุต พร้อมไม้อัด จำนวน 22 ตัว ประจำหอพักนักศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10:24  วันจันทร์ ที่ 17 ธันวาคม  2561
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 18 ตัว ประจำหอพักนักศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10:18  วันจันทร์ ที่ 17 ธันวาคม  2561
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบปฏิบัติงานโลจิสติกส์ จำนวน 1 ระบบ ประจำห้องปฏิบัติการสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10:30  วันพุธ ที่ 12 ธันวาคม  2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมไมโครซอฟท์ ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10:31  วันศุกร์ ที่ 07 ธันวาคม  2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเสื้อมหาวิทยาลัย จำนวน 1,369 ตัว และเสื้อคณะ จำนวน 1,369 ตัว สำหรับนักศึกษาใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15:58  วันศุกร์ ที่ 30 พฤศจิกายน  2561
ประกาศผู้ชนะ ค่าจ้างแสดงศิลปวัฒนธรรมและดนตรี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15:57  วันศุกร์ ที่ 30 พฤศจิกายน  2561
ประกาศผู้ชนะ ค่าจ้างตกแต่งสถานที่บริเวณงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14:35  วันพฤหัส ที่ 29 พฤศจิกายน  2561
ประกาศผู้ชนะ การจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องศูนย์ข้อมูลอยุธยาศึกษา จำนวน 1 ชุด ประจำสถาบันอยุธยาศึกษา

14:34  วันพฤหัส ที่ 29 พฤศจิกายน  2561
ประกาศผู้ชนะ งานจ้างบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Matrix) จำนวน 1 งาน ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

15:50  วันศุกร์ ที่ 23 พฤศจิกายน  2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงถนนและลานจอดรถรอบอาคาร 100 ปี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11:05  วันจันทร์ ที่ 19 พฤศจิกายน  2561
ประกาสผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์พลศึกษา จำนวน 1 ชุด ประจำคณะครุศาสตร์

16:09  วันพฤหัส ที่ 15 พฤศจิกายน  2561
ประกาศผู้ชนะการซื้อครุภัณฑ์ห้องสังเกตการณ์สอน จำนวน 1 ชุด ประจำคณะครุศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14:18  วันพฤหัส ที่ 01 พฤศจิกายน  2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างออกแบบ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

14:19  วันอังคาร ที่ 30 ตุลาคม  2561
ประกาศผู้ชนะ จ้างจัดอบรมทักษะภาษาอังกฤษให้กับคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รุ่นที่ 2

14:22  วันศุกร์ ที่ 26 ตุลาคม  2561
จ้างจัดอบรมทักษะภาษาอังกฤษให้กับคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รุ่นที่ 2

16:23  วันพุธ ที่ 17 ตุลาคม  2561
ประกาศผู้ชนะงานจ้างปรับปรุงหอดูดาว จำนวน 1 งาน

09:33  วันพุธ ที่ 17 ตุลาคม  2561
ประกาศผู้ชนะงานจ้างปรับปรุงห้องประชุมใหญ่อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 100 ปี)

15:33  วันศุกร์ ที่ 14 กันยายน  2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด จำนวน 8 อาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14:36  วันจันทร์ ที่ 16 กรกฏาคม  2561
ประกาศเรื่อง ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๑๔ รายการ และ ครุภัณฑ์ จํานวน ๒ รายการ ประจําคณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10:06  วันพฤหัส ที่ 29 มีนาคม  2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน ๗ รายการ ประจํากองบริการการศึกษา และคณะครุศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09:46  วันพุธ ที่ 28 มีนาคม  2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการ จํานวน ๒ ชุด ประจําคณะวิทยาการจัดการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16:20  วันจันทร์ ที่ 19 มีนาคม  2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์เครือข่าย จำนวน 2 รายการ ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

15:37  วันอังคาร ที่ 13 มีนาคม  2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 4 รายการ ประจำสาขาวิศวกรรมการจัดการ และสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

14:34  วันอังคาร ที่ 13 มีนาคม  2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการ จำนวน 10 ชุด ประจำคณะวิทยาการจัดการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15:31  วันอังคาร ที่ 27 กุมภาพันธ์  2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะซ่อมแซมอนุสรณ์สถานเจ้าพระยาบวรราชนายก (เฉกอะหมัก กุมมี)

15:27  วันศุกร์ ที่ 09 กุมภาพันธ์  2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 12 รายการ ประจำสาขาวิชาเคมี สาขาวิชาจุลชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร สาขาวิชาสปาและความงาม และสาขาเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

16:45  วันอังคาร ที่ 06 กุมภาพันธ์  2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ชุดกล้องวงจรปิด จำนวน 1 ชุด ประจำคณะครุศาสตร์และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

14:23  วันศุกร์ ที่ 02 กุมภาพันธ์  2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้า ถนนสายหลักและสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 งาน

11:20  วันจันทร์ ที่ 29 มกราคม  2561
ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11:20  วันพุธ ที่ 24 มกราคม  2561
ประกา่ศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น (Pecision Air Conditioning) จำนวน 2 เครื่อง ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

16:16  วันจันทร์ ที่ 22 มกราคม  2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กล้องโทรทัศน์ 24 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ประกอบกล้อง จำนวน 1 ชุด ประจำศูนย์ศึกษาดาราศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

16:14  วันพุธ ที่ 17 มกราคม  2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับพื้นโรงยิม 2 คณะครุศาสตร์ จำนวน 1 งาน

15:10  วันอังคาร ที่ 09 มกราคม  2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการผลิตรายการโทรทัศน์ จำนวน 1 ชุด ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

16:40  วันศุกร์ ที่ 29 ธันวาคม  2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กระดานอิเล็กทรอนิกส์ 96 นิ้ว จำนวน 10 แผ่น ประจำคณะครุศาสตร์

16:01  วันศุกร์ ที่ 29 ธันวาคม  2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า อาคาร 2 จำนวน 1 งาน

15:59  วันศุกร์ ที่ 29 ธันวาคม  2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 6 รายการ ประจำสาขาวิศวกรรมการจัดการและสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

15:47  วันศุกร์ ที่ 29 ธันวาคม  2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ จำนวน 5 ชุด ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

15:43  วันจันทร์ ที่ 25 ธันวาคม  2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบเครื่อข่ายไร้สาย จำนวน 2 รายการ ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

15:37  วันจันทร์ ที่ 25 ธันวาคม  2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 3,500 ANSL จำนวน 30 เครื่อง ประคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

13:39  วันจันทร์ ที่ 25 ธันวาคม  2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วงดุริยางค์เครื่องเป่า จำนวน 1 วง ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

13:35  วันจันทร์ ที่ 18 ธันวาคม  2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ขนาดใหญ่หน้ากว้าง 60 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ประจำสถาบันอยุธยาศึกษา

16:25  วันศุกร์ ที่ 15 ธันวาคม  2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1 งาน

14:29  วันศุกร์ ที่ 15 ธันวาคม  2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

15:28  วันพุธ ที่ 13 ธันวาคม  2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

15:25  วันศุกร์ ที่ 01 ธันวาคม  2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ และครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน INVERTER ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู จำนวน 20 ชุด โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ

15:21  วันพุธ ที่ 29 พฤศจิกายน  2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 3 รายการ ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


กิจกรรม