งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ประกาศผู้ชนะ

16:06  วันจันทร์ ที่ 26 เมษายน  2564
ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อชุดข้อสอบออนไลน์ ประจำโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:14  วันจันทร์ ที่ 19 เมษายน  2564
ประกาศผู้ชนะ รายการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบตรวจวัดการใช้พลังงานไฟฟ้าชนิดเรียลไทม์ (ฝ่ายอาคาร) จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13:53  วันจันทร์ ที่ 19 เมษายน  2564
ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสวนหลวง จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

13:51  วันศุกร์ ที่ 09 เมษายน  2564
ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงอาคารวิทยบริการ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

13:50  วันศุกร์ ที่ 09 เมษายน  2564
ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร 4 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15:30  วันอังคาร ที่ 30 มีนาคม  2564
ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน จำนวน 5 กลุ่มสาระวิชา ประจำโรงเรียนสาธิตมัธยม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17:14  วันศุกร์ ที่ 12 มีนาคม  2564
ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องตรวจข้อสอบ จำนวน 1 เครื่อง ประจำกองบริการการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14:50  วันอังคาร ที่ 02 มีนาคม  2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2563)

11:42  วันจันทร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์  2564
ประกาศผู้ชนะ งานจ้างเหมาปรับปรุงระบบปั๊มน้ำหอพัก 4 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11:41  วันอังคาร ที่ 09 กุมภาพันธ์  2564
ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาซ่อมแซมผนังและทาสีภายนอกอาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11:40  วันอังคาร ที่ 09 กุมภาพันธ์  2564
ประกาศผู้ชนะ รายการจัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้หอประชุมมีแผ่นเลคเชอร์แบบแขนกล่องที่นั่งพับเก็บได้จำนวน 100 ตัว ประจำห้องประชุม 43014 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

11:40  วันพฤหัส ที่ 04 กุมภาพันธ์  2564
ยกเลิกประกาศเชิญชวนประกวดราคา จ้างเหมาดำเนินการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ จำนวน 1 งาน ประจำโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11:38  วันพฤหัส ที่ 04 กุมภาพันธ์  2564
ประกาศผู้ชนะ งานจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมและห้องนวัตกรรมส่วนขยายศูนย์นวัตกรรมและดิจิตอลเพื่อการเรียนรู้ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11:36  วันพฤหัส ที่ 04 กุมภาพันธ์  2564
ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบที่ 1 จำนวน 45 เครื่อง ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11:35  วันอังคาร ที่ 02 กุมภาพันธ์  2564
ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์กระจายสัญญาณแกนหลัก จำนวน 1 ชุด ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11:35  วันอังคาร ที่ 02 กุมภาพันธ์  2564
ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ระบบอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย จำนวน 1 ระบบ ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11:34  วันอังคาร ที่ 02 กุมภาพันธ์  2564
ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายแกนหลัก จำนวน 1 ระบบ ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11:33  วันจันทร์ ที่ 25 มกราคม  2564
ประกาศผู้ชนะ งานจ้างบำรุงรักษาห้องสุมดอัตโนมัติ จำนวน 1 งาน ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11:32  วันจันทร์ ที่ 25 มกราคม  2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบรับปรุงบัวตกแต่งภายนอกอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 100 ปี) จำนวน 1 งาน ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11:31  วันจันทร์ ที่ 25 มกราคม  2564
ประกาศผู้ชนะ รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ด้านบนและล่างสถาบันอยุธยาศึกษา จำนวน 1 ระบบ ประจำสถาบันอยุธยาศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11:30  วันจันทร์ ที่ 25 มกราคม  2564
ประกาศผู้ชนะ รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดโต๊ะเก้าอี้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 100 ชุด ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11:29  วันจันทร์ ที่ 25 มกราคม  2564
ประกาศผู้ชนะ รายการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 33 รายการ ประจำโรงเรียนสาธิตมัธยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11:28  วันจันทร์ ที่ 25 มกราคม  2564
ประกาศผู้ชนะ รายการจัดซื้อระบบจัดการบำบัดน้ำเสียภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 จุด ณ สระน้ำอาคาร 1 และอาคาร 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11:25  วันพุธ ที่ 20 มกราคม  2564
ประกาศผู้ชนะ จ้างออกแบบงานปรับปรุงอาคารวิทยบริหาร จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก

11:23  วันพุธ ที่ 20 มกราคม  2564
ประกาศผู้ชนะ จ้างออกแบบงานปรับปรุงอาคาร 4 คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก

11:22  วันพุธ ที่ 20 มกราคม  2564
ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Firewall) จำนวน 1 ระบบ ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11:21  วันพุธ ที่ 20 มกราคม  2564
ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำและระบบสุขาภิบาลหอพักนักศึกษาอู่ทอง หอ 3 หอ 5 และหอ 6 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11:20  วันพุธ ที่ 20 มกราคม  2564
ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบภาพและเสียงห้องประชุม จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11:19  วันอังคาร ที่ 19 มกราคม  2564
ประกาศผู้ชนะ รายการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ประจำกองบริการการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11:19  วันพุธ ที่ 13 มกราคม  2564
ประกาศผู้ชนะ รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องผลิตสื่อและนวัตกรรมด้านเสียง ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11:18  วันพุธ ที่ 13 มกราคม  2564
ประกาศผู้ชนะ รายการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ประจำงานโครงการศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11:16  วันพุธ ที่ 13 มกราคม  2564
ประกาศผู้ชนะ รายการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอาหาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 48,000 บีทียู จำนวน 7 เครื่อง ประจำอาคารท้องฟ้าจำลอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11:17  วันจันทร์ ที่ 11 มกราคม  2564
ประกาศผู้ชนะ รายการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเสียงห้องเรียน จำนวน 2 เครื่อง ประจำสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11:15  วันจันทร์ ที่ 11 มกราคม  2564
ประกาศผู้ชนะ รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดถ่ายภาพดิจิตอลความละเอียดสูงพร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ผลสำหรับใช้ร่วมกับกล้องจุลทรรศน์ จำนวน 1 ชุด ประจำสาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11:14  วันจันทร์ ที่ 11 มกราคม  2564
ประกาศผู้ชนะ รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดประกอบหุ่นยนต์เพื่อการศึกษา จำนวน 1 ชุด ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11:13  วันจันทร์ ที่ 11 มกราคม  2564
ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดปริมาณเสียงสะสมพร้อมอุปกรณ์สอบเทียบ จำนวน 2 เครื่อง ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

11:05  วันศุกร์ ที่ 08 มกราคม  2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงถังเก็บน้ำอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 100 ปี) ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 งาน

11:03  วันศุกร์ ที่ 08 มกราคม  2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงฝ้าเพดานอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 100 ปี) ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 งาน

11:01  วันพุธ ที่ 06 มกราคม  2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมไมโครซอฟท์ ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

10:54  วันพุธ ที่ 30 ธันวาคม  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนชนิดควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 1 เครื่อง และครุภัณฑ์เครื่องวัดความหนืด จำนวน 1 เครื่อง ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

10:58  วันศุกร์ ที่ 18 ธันวาคม  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำและระบบสุขาภิบาล ด้านหลังอาคาร 1 จำนวน 1 งาน

10:56  วันศุกร์ ที่ 18 ธันวาคม  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร 6 ประจำคณะครุศาสตร์ จำนวน 1 งาน

11:43  วันพุธ ที่ 09 ธันวาคม  2563
ประกาศผู้ชนะ ครุภัณฑ์เครื่องดนตรีไทยวงมโหรีเครื่องใหญ่

18:13  วันพุธ ที่ 11 พฤศจิกายน  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17:10  วันพุธ ที่ 11 พฤศจิกายน  2563
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

09:06  วันพฤหัส ที่ 13 สิงหาคม  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจัดซื้อแท็งค์น้ำสแตนเลสก้นนูนพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 12 แท็งค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09:36  วันพุธ ที่ 05 สิงหาคม  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงห้องเก็บของและโถงทางเดินอาคารบัณฑิตวิทยาลัย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16:08  วันจันทร์ ที่ 03 สิงหาคม  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างจัดทำคู่มือนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ จำนวน 1,300 เล่ม และนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) จำนวน 200 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18:28  วันพุธ ที่ 29 กรกฏาคม  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:29  วันพุธ ที่ 29 กรกฏาคม  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องงานจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า ถนนสายหลักและสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16:28  วันพุธ ที่ 29 กรกฏาคม  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารหอประชุม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15:51  วันพุธ ที่ 29 กรกฏาคม  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจัดซื้อเครื่องดับเพลิง จำนวน 40 เครื่อง และสายดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16:43  วันพฤหัส ที่ 16 กรกฏาคม  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ ประจำกองกลาง สำนักงานอธิการบดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16:16  วันศุกร์ ที่ 03 กรกฏาคม  2563
ประกาศผู้ชนะ รายการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ครุภัณฑ์โฆษราและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ และครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ ประจำกองกลาง สำนักงานอธิการบดี

16:15  วันศุกร์ ที่ 03 กรกฏาคม  2563
ประกาศผู้ชนะ งานจ้างซ่อมและปรับปรุงรถบัส จำนวน 1 งาน

15:20  วันพุธ ที่ 17 มิถุนายน  2563
ประกาศผู้ชนะ งานจ้างเหมาอบรมปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาใหม่ (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 2 ครั้ง ประจำศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09:26  วันศุกร์ ที่ 12 มิถุนายน  2563
ประกาศผู้ชนะ รายการจัดซื้อครุภัณฑ์รถไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ประจำปี พ.ศ. 2563

16:57  วันจันทร์ ที่ 25 พฤษภาคม  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงสนามกีฬากลางแจ้ง จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:56  วันจันทร์ ที่ 25 พฤษภาคม  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงอาคารฝึกกีฬาในร่ม (โรงยิม 1) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15:58  วันจันทร์ ที่ 25 พฤษภาคม  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15:53  วันจันทร์ ที่ 25 พฤษภาคม  2563
ประกาศผู้ชนะ ซื้อครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16:10  วันจันทร์ ที่ 18 พฤษภาคม  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์เครื่องโปรเจคเตอร์ แบบ Short throw จำนวน 25 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15:51  วันจันทร์ ที่ 18 พฤษภาคม  2563
ประกาศผู้ชนะ งานปรับปรุงและทาสีภายในห้องเรียนอาคาร 41 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14:48  วันจันทร์ ที่ 18 พฤษภาคม  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อหนังสือเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ จำนวน 6 กลุ่มสาระวิชา ประจำโรงเรียนสาธิตมัธยม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15:47  วันศุกร์ ที่ 08 พฤษภาคม  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15:46  วันศุกร์ ที่ 08 พฤษภาคม  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดตรวจสมรรถภาพการได้ยินพร้อมตู้ป้องกันเสียงรบกวน จำนวน 1 ชุด และเครื่องวัดสัดส่วนร่างกาย จำนวน 1 เครื่อง ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15:44  วันพฤหัส ที่ 07 พฤษภาคม  2563
ประกาศผู้ชนะ งานปรับปรุงพื้นห้องเรียนและทางเดิน อาคาร 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15:43  วันพฤหัส ที่ 07 พฤษภาคม  2563
ประกาศผู้ชนะ งานปรับปรุงห้องจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14:42  วันพฤหัส ที่ 30 เมษายน  2563
ประกาศผู้ชนะ ซื้อหนังสือเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ โรงเรียนประถมสาธิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15:41  วันอังคาร ที่ 28 เมษายน  2563
ประกาศผู้ชนะ ซื้อครุภัณฑ์ชุดบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อการเรียนรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15:40  วันอังคาร ที่ 28 เมษายน  2563
ประกาศผู้ชนะ ซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกควบคุมอัตโนมัติระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรมสำหรับอุตสาหกรรม 4.0 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15:40  วันอังคาร ที่ 28 เมษายน  2563
ประกาศผู้ชนะ ซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงชนิดลำแสงคู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15:39  วันศุกร์ ที่ 24 เมษายน  2563
ประกาศผู้ชนะ งานบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13:37  วันศุกร์ ที่ 24 เมษายน  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15:36  วันพฤหัส ที่ 23 เมษายน  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 103 รายการ ประจำโรงเรียนสาธิตมัธยม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15:34  วันพฤหัส ที่ 23 เมษายน  2563
ประกาศผู้ชนะ งานปรับปรุงพื้นห้องเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 31105 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15:32  วันพฤหัส ที่ 23 เมษายน  2563
ประกาศผู้ชนะ งานจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15:31  วันพฤหัส ที่ 16 เมษายน  2563
ประกาศผู้ชนะ งานจ้างทำปกปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2562 จำนวน 1,400 ปก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15:28  วันพฤหัส ที่ 09 เมษายน  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้จ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงห้องมินิเธียร์เตอร์ จำนวน 1 งาน และจ้างเหมาปรับปรุงห้องโสตทัศนวัสดุ จำนวน 1 งาน ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14:25  วันพฤหัส ที่ 09 เมษายน  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์อุปกรณ์เก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15:24  วันจันทร์ ที่ 30 มีนาคม  2563
ประกาศผู้ชนะ งานจ้างเหมาปรับปรุงถังเก็บน้ำหอพัก 4 ประจำหอพักนักศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15:24  วันจันทร์ ที่ 30 มีนาคม  2563
ประกาศผู้ชนะ ซื้อครุภัณฑ์ชุดแหล่งจ่ายไฟแรงดันต่ำ จำนวน 3 เครื่อง

15:22  วันจันทร์ ที่ 30 มีนาคม  2563
ประกาศผู้ชนะ ซื้อครุภัณฑ์กล้องสำหรับดูดวงอาทิตย์พร้อมขาตั้ง ประจำหอดูดาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16:21  วันศุกร์ ที่ 20 มีนาคม  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงพื้นชั้นดาดฟ้า อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 100 ปี) ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15:19  วันอังคาร ที่ 17 มีนาคม  2563
ประกาศผู้ชนะ ซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องเสียงห้องประชุมหมื่นจันทราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15:18  วันจันทร์ ที่ 16 มีนาคม  2563
ประกาศผู้ชนะ ซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์โสตทัศนศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11:17  วันอังคาร ที่ 03 มีนาคม  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงลานจอดรถด้านข้างอาคารบ้านพลูหลวง (ตลาดนัด) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11:15  วันอังคาร ที่ 03 มีนาคม  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11:14  วันอังคาร ที่ 03 มีนาคม  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาจัดสอบ TuTor TOEFL จำนวน 2 ครั้ง ประจำโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15:12  วันอังคาร ที่ 11 กุมภาพันธ์  2563
ประกาศผู้ชนะ ซื้อครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด หอพักอู่ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10:10  วันพุธ ที่ 05 กุมภาพันธ์  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาอบรม TuTor TOEFL จำนวน 2 ครั้ง ประจำโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15:09  วันศุกร์ ที่ 31 มกราคม  2563
ประกาศผู้ชนะ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 7 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16:07  วันอังคาร ที่ 28 มกราคม  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมไมโครซอฟท์ ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15:05  วันอังคาร ที่ 21 มกราคม  2563
ประกาศผู้ชนะ ซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14:59  วันจันทร์ ที่ 13 มกราคม  2563
ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคางานจ้างเหมาจัดสอบ TuTor TOEFL จำนวน 2 ครั้ง ประจำโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10:58  วันจันทร์ ที่ 13 มกราคม  2563
ประกาศผู้ชนะ งานปูกระเบื้องลานอเนกประสงค์หอพัก 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10:57  วันจันทร์ ที่ 13 มกราคม  2563
ประกาศผู้ชนะ งานปรับปรุงห้องน้ำอาจารย์และปั๊มน้ำหอพัก 5 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10:56  วันจันทร์ ที่ 13 มกราคม  2563
ประกาศผู้ชนะ งานดำเนินการสอบ Placement test โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13:55  วันพุธ ที่ 08 มกราคม  2563
ประกาศผู้ชนะ ซื้อครุภัณฑ์ประจำศูนย์นวัตกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14:53  วันอังคาร ที่ 07 มกราคม  2563
ประกาศผู้ชนะ งานอบรมและสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ ระดับ B1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กิจกรรม