รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์)

ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์)
ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2566

สาขาวิชาที่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้

1.หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปี (ต่อเนื่อง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 4 ปี และ 4 ปี (เทียบโอน) คณะวิทยาการจัดการ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง สาขาวิชาที่ไม่จัดการเรียนการสอนของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์)
ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2566

สาขาวิชาที่ไม่จัดการเรียนการสอน

1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ 4 ปี และ 4 ปี (เทียบโอน)

หมายเหตุ ผู้สมัครในสาขาวิชาที่ไม่จัดการเรียนการสอนและมีความประสงค์จะขอเปลี่ยนเป็นสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2566 จะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละสาขาวิชานั้น ๆ โดยผู้สมัครสามารถแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาได้ที่กองบริการการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 0-3524-1196 หรือ 0-61890-5607 เวลา 08.30-16.30 น. ภายในวันที่ 19 – 20 มิถุนายน 2567

กำหนดการและขั้นตอนการรายงานตัวเป็นนักศึกษา

ขั้นตอนที่ 1

วันที่ 19 – 21 มิถุนายน 2567  ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2566 กรอกข้อมูลรายงานตัวเป็นนักศึกษา ที่เว็บไซต์ http://e-uni6.aru.ac.th:8081/e-admission/admission.htm?mode=history

ขั้นตอนที่ 2

ในวันที่ 19 – 21 มิถุนายน 2567 เมื่อกรอกข้อมูลรายงานตัวเป็นนักศึกษา ตาม ขั้นตอนที่ 1 เรียบร้อยแล้ว ให้ดำเนินการพิมพ์ใบรายงานตัวเป็นนักศึกษาในระบบที่กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว และแนบเอกสารประกอบการรายงานตัวเป็นนักศึกษา ดังนี้

 1. ใบรายงานตัวเป็นนักศึกษาที่กรอกข้อมูลครบถ้วน ติดรูปถ่ายขนาด ขนาด 1 นิ้ว  จำนวน 1 รูป

  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                              จำนวน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)

  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บิดา-มารดา               จำนวน  1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)

  4. สำเนาผลการเรียนที่สำเร็จการศึกษาแล้ว ขนาด A4      จำนวน  2 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)

  5. เอกสารสำเนาเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)                  จำนวน  1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)

  6. สำเนาหนังสือแต่งตั้งยศ (ถ้ามี)                               จำนวน  1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)

ขั้นตอนที่ 3

ในวันที่ 19 – 21 มิถุนายน 2567 สามารถเลือกจัดส่งเอกสาร ตามขั้นตอนที่ 2 ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ 2 ทาง ดังนี้

1) ทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 96 หมู่ 2 ถนนปรีดีพนมยงค์ ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000 โทรศัพท์ 0-3524-1196 (EMS หรือบริการขนส่งเอกชน) และวงเล็บมุมซองจดหมาย “รายงานตัวนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์)” 

2) ส่งเอกสารการรายงานตัวเป็นนักศึกษาโดยตรง ได้ที่กองบริการการศึกษา อาคารศรีอโยธยา

ขั้นตอนที่ 4

          ในวันที่ 19 – 21 มิถุนายน 2567 ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาสแกน QR CODE เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารสำหรับนักศึกษาใหม่  ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2566 ดังนี้

          1คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3. คณะวิทยาการจัดการ

ขั้นตอนที่ 5

- ในวันที่ 26 มิถุนายน 2567 มหาวิทยาลัยจะประกาศรหัสนักศึกษาใหม่ ในไลน์กลุ่มสาขาวิชา นิติศาสตร์ 4 ปี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปี (ต่อเนื่อง)               คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาวิชาการจัดการ 4 ปี/4 ปี (เทียบโอน) คณะวิทยาการจัดการ

- วันที่ 6 กรกฎาคม 2567   เปิดภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2566

ทั้งนี้ หากนักศึกษาไม่รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษาภายในเวลาที่กำหนด มหาวิทยาลัยจะถือว่าท่านสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

- 2228 สาขาวิชานิติศาสตร์ 4 ปีตรวจสอบรายชื่อ

2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- 3313 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปี (ต่อเนื่อง)ตรวจสอบรายชื่อ

3. คณะวิทยาการจัดการ

- 4230 สาขาวิชาการจัดการ 4 ปีตรวจสอบรายชื่อ

- 4335 สาขาวิชาการจัดการ 4 ปี (เทียบโอน)ตรวจสอบรายชื่อ