ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

โครงการ “ไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องที่พึ่งแรกของประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2567 สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำนักศึกษา จำนวน 100 คนเข้าร่วมโครงการ “ไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องที่พึ่งแรกของประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” จัดโดย ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล และเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย รวมทั้งเพื่อให้นักศึกษานำความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องไปใช้ให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมเจ้าพระยาบวรราชนายก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : นายสำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : 05-07-2567
  • คณะ/หน่วยงาน : ศูนย์ดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้และสื่อสารองค์กร