ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

กิจกรรมการเสริมสร้างความเป็นพลเมือง ในระบอบประชาธิปไตย ปี 2567

เมื่อวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ม หาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมการเสริมสร้างความเป็นพลเมือง ในระบอบประชาธิปไตย ปี 2567 ได้รับเกียรติจากนายกุลพล วัชรกาฬ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร กล่าวให้การต้อนรับนางสาวมันทนา ศรีเพ็ญประภา ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานเผยแพร่ฯ โดยกิจกรรมในช่วงเช้าจัดการบรรยาย เรื่อง “บทบาทอำนาจหน้าที่ของรัฐสภาในการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย” วิทยากรโดย นายกุลพล วัชรกาฬ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย และการเสวนา เรื่อง “พลเมืองยุคใหม่กับการเข้ามามีส่วนร่วม ทางการเมืองในปัจจุบัน” วิทยากรโดย นายทวิวงศ์ โตทวิวงศ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พรรคก้าวไกล นางสาวพิมพฤดา ตันจรารักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เขต 3 พรรคภูมิใจไทย นายสุจิน บุญมาเลิศ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ตัวแทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และผู้ช่วยศาสตราจารย์มูนีเราะฮ์ ยีดำ ประธานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ปกาศิต เจิมรอด อาจารย์สาขานิติศาสตร์ หลังจากเสร็จการเสวนาได้มีการแบ่งกลุ่มระดมสมอง เรื่อง“บทบาทของเยาวชนพลเมืองในการขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยวิทยากรจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้เห็นภาพรวมและทบทวนองค์ความรู้ที่ได้รับจากการฟังบรรยายและเสวนา สามารถนำความรู้ ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการสะท้อนปัญหาในพื้นที่ ตลอดจนแนวทางแก้ไขอย่างยั่นยืนโดยการมีส่วนร่วมของเยาวชน เพื่อแลกเปลี่ยนทรรศนะและมุมมองเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของพลเมืองยุคใหม่ บทบาทของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่ บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยผู้ร่วมเสวนาชี้ให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยตั้งแต่อดีตจนถึงยุคแห่งเทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบันที่การติดต่อสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสามารถเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองได้มากขึ้น ผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ การเป็นตัวแทนของนักเรียนในรูปแบบคณะกรรมการนักเรียน การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เลือกตั้ง การแสดงความเห็นต่อร่างกฎหมาย ตลอดจนการเข้าถึงข้อมูลจากหน่วยงานของรัฐ นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญต่อการเปิดรับมุมมองที่หลากหลายโดยต้องยอมรับความเห็นที่แตกต่างกันและแสวงหาจุดร่วม มีนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม

  • รายงานโดย : นายสำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : 03-07-2567
  • คณะ/หน่วยงาน : ศูนย์ดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้และสื่อสารองค์กร