ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ เปิดการประชุมวิชาการฟิสิกส์สยาม ครั้งที่ 19

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ เปิดการประชุมวิชาการฟิสิกส์สยาม ครั้งที่ 19 (The 19th Siam Physics Congress) ภายใต้หัวข้อ "Physics Beyond Boundaries:Interdisciplinary Insights for a Changing World" ณ โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาร่วมเป็นเจ้าภาพ ร่วมกับสมาคมฟิสิกส์และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในการการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติทางด้านฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์ ฟิสิกส์วิศวกรรม และอุตสาหการ และฟิสิกส์ศึกษา เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักฟิสิกส์ การรวบรวมเผยแพร่ผลงานการวิจัย และสร้างความร่วมมือการวิจัยระหว่างสถาบันต่างๆ ในระดับประเทศ ต่างประเทศ และผู้ที่สนใจทั่วไป ทั้งนี้มีนักศึกษา คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย จากหน่วยงานการศึกษา และมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้

  • รายงานโดย : นายสำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : 10-06-2567
  • คณะ/หน่วยงาน : ศูนย์ดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้และสื่อสารองค์กร