ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระหว่างวันที่ 4-5 มิถุนายน 2567 สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน วิทยากรโดย อาจารย์เรืองสิน ปลื้มปั่น อาจารย์ณัฐวัฒน์ หมุดเพ็ชร์ คุณอำนวย ช้างโต และคุณศราวุฒิ ศิริเชิดฉันท์ โดยจัดให้มีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ละลายพฤติกรรม ทำ Team Buildingสร้างองค์กรให้แข็งแร่ง หลังเสร็จสิ้นกิจกรรม อาจารย์กันยาลักษณ์ โพธิ์ดงผู้ช่วยอธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยาบริการ ได้จัดประชุมทบทวนผลการดำเนินงานของสำนัก ประจำปีงบประมาณ 2567 และมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2568 นอกจากนี้ อาจารย์ ดร.วิโรจน์ ยอดสวัสดิ์ อาจารย์ทัศนี ทองมาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญนภา พู่กันงาม รองผู้อำนวยการสำนักวิทยาบริการฯ ยังร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนการดำเนินงานตามโครงสร้างของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

  • รายงานโดย : นายสำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : 10-06-2567
  • คณะ/หน่วยงาน : ศูนย์ดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้และสื่อสารองค์กร