ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

พิธีเปิดโครงการก้าวแรกสู่บัณฑิต ก้าวแรกสู่ความสำเร็จ ARU.2024 ประจำปีการศึกษา 2567

ระหว่างวันที่ 4-9 มิถุนายน 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยกองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการค่ายก้าวแรกสู่บัณฑิต ก้าวแรกสู่ความสำเร็จ ARU.2024 “NEW WORLD” ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานกล่าวเปิดและกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ พร้อมทั้งแนะนำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย โดยแบ่งออกเป็น 2 รุ่น ซึ่งจะจัดในระหว่างวันที่ 4 - 6 มิถุนายน 2567 และวันที่ 7 - 9 มิถุนายน 2567 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย คือ มีวินัย ใฝ่รู้ เป็นผู้มีจิตอาสา และมีความภาคภูมิใจในการเป็นนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และได้รับทราบข้อคิดในการศึกษาเรียนรู้ และปรับตัวการใช้ชีวิตจากโรงเรียนเข้าสู่มหาวิทยาลัย

  • รายงานโดย : นายสำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : 10-06-2567
  • คณะ/หน่วยงาน : ศูนย์ดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้และสื่อสารองค์กร