ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

เวทีการนำเสนอโครงการย่อย (Proposal) โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดเวทีการนำเสนอโครงการย่อย (Proposal) โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2567 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาท้องถิ่น เป็นประธานเปิดงาน โดยมีอาจารย์ ดร.ฤดี เสริมชยุต ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะกรรมการ อาจารย์ดร.สุดารัตน์ เกลี้ยงสอาด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษคุณปรางมาศ เธียรธนู ที่ปรึกษาธนาคารออมสิน คุณณัฐวุฒิ ธรรมตานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจผู้ประกอบการรายย่อย และองค์กรชุมชน คุณเพ็ญพะโยม วุฒิวัย ผู้อำนวยการเขต ธนาคารออมสินเขตพระนครศรีอยุธยา 2 คุณสิทธิเดช เดชคง ผู้ช่วยผู้อำนวยการภาค ธนาคารออมสินภาค 14 (ผู้แทนภาค) ร่วมรับฟังการนำเสนอโครงการย่อยและให้คำแนะนำแนวทางการพัฒนากลุ่มชุมชน ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีทีมนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนอโครงการย่อย จำนวน 5 ทีม ดังนี้ 1.ทีมสานกระแชง กลุ่มจักสานและการท่องเที่ยว 2.ทีม Smart KHA-RU กลุ่มวิสาหกิจชุมชนดอกไม้โสน 3.ทีม SE UBI TEAM กลุ่มจักสานผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 4.ทีมเด็กกรุงเก่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนมไทย 5.ทีม Triple N กลุ่มสมุนไพรแม่อบเชย จัดขึ้น ณ ห้องประชุมต้นโมก อาคารบรรณราชนคริทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : นายสำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : 28-03-2567
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร