ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

พิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการศิลปะ “เรียนรู้พลังงานสะอาด สร้างโลกสีเขียว ด้วยวิถีศิลป์” ปีที่ 1

เมื่อวันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับหอศิลป์คลังจัตุรัส และบริษัท CK Power จำกัด (มหาชน) จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ภายใต้โครงการศิลปะ “เรียนรู้พลังงานสะอาด สร้างโลกสีเขียว ด้วยวิถีศิลป์” ปีที่ 1 ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมมอบใบประกาศนียบัตร ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 120 คน พร้อมทั้งร่วมกล่าวปิดโครงการ โดยภายหลังจากการปิดโครงการ ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้ด้านการวาดภาพ และเทคนิคการใช้สีที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับงานศิลปหัตถกรรมต่างๆ และสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับ ไปถ่ายทอดยังนักเรียนในโรงเรียนได้ จัดขึ้น ณ อาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : นายสำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : 28-03-2567
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร