ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy และลงนามบันทึกข้อตกลงการบริหารงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และตัวแทนนักศึกษา ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ และลงนามบันทึกข้อตกลงการบริหารงานด้วยคุณธรรมและ ความโปร่งใส รองศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร กล่าวว่าพิธีประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่และลงนามบันทึกข้อตกลงการบริหารงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ถือเป็นส่วนหนึ่งที่สอดคล้องตามนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้ทุกหน่วยงานและบุคลากรทุกภาคส่วนได้ตระหนักเกรงกลัวต่อการทุจริตทุกรูปแบบ รวมทั้งเป็นเวทีที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก ภาคประชาชน ท้องถิ่น และนักศึกษา เป็นต้น ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพิน พวกยะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในมหาวิทยาลัย 2. เพื่อแสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันและผู้บริหารทุกระดับในการให้ความสำคัญกับการพัฒนามหาวิทยาลัยด้านคุณธรรมและโปร่งใส 3. เพื่อปลูกจิตสำนึกในการเกรงกลัวต่อการทุจริตคอร์รัปชันทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ 4. เพื่อให้บุคลากรทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่น ๆ อย่างทั่วถึง รวมทั้งเป็นค่านิยมร่วมของมหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ รักษาราชการแทนอธิการบดี เผยว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มุ่งเน้นที่จะบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความศรัทธาและเชื่อมั่นแก่สังคมว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นองค์กรธรรมาภิบาล ในฐานะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงขอประกาศเจตจำนงในการปฏิบัติหน้าที่ และบริหารงานของแผ่นดิน ด้วยความสำนึกและตระหนักในความรับผิดชอบที่มีอยู่ จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความชื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ตามแนวทางการส่งเสริมคุณธรรมโดยเต็มกำลังความสามารถจะยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และขอประกาศตนเป็นหน่วยงานที่ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดทุกคน มีเจตนารมณ์ที่จะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งในขณะก่อน และหลังปฏิบัติหน้าที่ อันจะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต พร้อมทั้งจะยืนหยัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เพื่อเป็นการสร้างค่านิยมในเรื่องของความซื่อสัตย์ มุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กรคุณธรรม และโปร่งใส (Organization of Integrity) ให้เข้มแข็งและยั่งยืน

  • รายงานโดย : นายสำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : 31-01-2567
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร