ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมโดยมี คุณพิสมัย คล้ายอุบล คุณณัฏฐนันท์ มะลิวัล คุณนิภาพร พรนิคมคุณเดชา พูลสวัสดิ์ คุณวีรวัฒน์ ผลโภชน์ และคุณมณธิรา สังข์ชา เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ โดยมีนักศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 540 คน เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาได้ความรู้และความเข้าใจใน เรื่องเพศศึกษา และอนามัยเจริญพันธุ์ รวมถึงรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นและทักษะการใช้ชีวิตรู้รักรู้จักปลอดภัยและวิธีการคุมกำเนิดที่ถูกต้อง

  • รายงานโดย : นายสำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : 01-02-2567
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร