ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมนำเสนอแนวทางการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การทำงานผ่านการจัดกิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย นายสิทธิ์พงษ์ พงษ์สุข ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์บริการให้คำปรึกษาประชุมร่วมกับ นายธนกฤต ชวศิริกุลฑล และนายสุทธิพงษ์ ฉัตรหิรัญพงศ์ Academic Relations จากบริษัท ซูเปอร์ เรซูเม่ จำกัด เพื่อนำเสนอและให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษา ภายใต้ 2 โครงการสำคัญ 1.โครงการเตรียมความพร้อมก่อนจบให้นิสิต/นักศึกษา พร้อม Workshop สร้างเรซูเม่และสมัครงาน Online 2.โครงการ Internship ส่งเสริมการฝึกงานและพัฒนาให้นิสิต/นักศึกษาพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอยุธยา -โปรตุเกส อาคารศรีอโยธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : นายสำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : 17-11-2566
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร