ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเรื่อง การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเรื่อง การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ผ่าน Zoom Application ให้กับอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีหัวข้อในการอบรมดังนี้ ช่วงเช้า อบรมเรื่องการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ EBSCO Discovery Service (EDS) วิทยากรโดย คุณมนทกานติ จันทรวรินทร์จากบริษัท EBSCO Information Service และ ช่วงบ่าย อบรม เรื่องการใช้งานฐานข้อมูล(ACS, ACM, SpringerLink Journal, IEEE) วิทยากรโดยคุณจิรวัฒน์ พรหมพร จากบริษัท บุ๊คโปรโมชั่นแอนด์เซอร์วิส

  • รายงานโดย : นายสำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : 16-11-2566
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร