ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ แกนนำนักศึกษาเพื่อการพัฒนาทักษะการให้คำปรึกษาสำหรับนักศึกษา

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมต้นโมก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยกองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “แกนนำนักศึกษา เพื่อการพัฒนาทักษะการให้คำปรึกษาสำหรับนักศึกษา” ได้รับเกียรติจาก นางสารภี พูลศิริ หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ โดยได้รับเกียรติจากคุณณัฐกานต์ ไพศาล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงานการพยาบาลจิตเวช และคุณมารยาท เกิดแพร่ นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ ทั้งนี้มีแกนนำนักศึกษา จำนวน 50 คน เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้แกนนำนักศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจในการให้คำปรึกษาและพัฒนากิจกรรมและโครงการ เพื่อช่วยเหลือดูแลสุขภาพใจของนักศึกษา

  • รายงานโดย : นายสำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : 16-11-2566
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร