ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลสุขภาพใจนักศึกษาสำหรับอาจารย์และบุคลากร

เมื่อวันพุธที่ 13 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมต้นโมก กองพัฒนานักศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดูแลสุขภาพใจนักศึกษาสำหรับอาจารย์และบุคลากร” ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธาน กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดการอบรม โดยมีคณาจารย์จาก 4 คณะ และครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมการอบรมได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ เสรี อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาเด็กพิเศษ จากสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ในหัวข้อ พัฒนาการวัยรุ่น ปัญหาสุขภาพจิตในวัยรุ่นที่พบบ่อย การประเมินและคัดกรองปัญหาสุขภาพจิตในวัยรุ่น การให้คำปรึกษาและการส่งต่อ การพัฒนากิจกรรมและโครงการช่วยเหลือดูแลสุขภาพใจนักศึกษา และทักษะการดูแลและพัฒนาสุขภาพใจตนเอง

  • รายงานโดย : นายสำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : 14-09-2566
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร