ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 9/2566

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 นายดุลย์พิชัย โกมลวานิช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 9/2566 ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ได้ร่วมพิจารณาและมีมติในวาระต่าง ๆ ได้แก่ 1. การพิจารณาแนวทางและข้อเสนอแนะในการเป็นเจ้าภาพ จัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2568 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2. การเตรียมความพร้อมการจัดโครงการ “อยุธยา ร้อยขลุ่ย พันเลา” 3. การเตรียมความพร้อมการจัดโครงการปลูกต้นไม้ในมหาวิทยาลัย 4. การหารือเรื่องทุนการศึกษา

  • รายงานโดย : นายสำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : 14-09-2566
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร