ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

เสวนาสาธารณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 21 ในหัวข้อ “พลวัตรถแห่ : สดับเสียงของมนุษย์”

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 25656 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมเสวนาสาธารณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 21 ในหัวข้อ “พลวัตรถแห่ : สดับเสียงของมนุษย์” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยมีวิทยากรร่วมการเสวนา คือ อาจารย์อานันท์ นาคคง ผู้เชี่ยวชาญด้านมานุษยวิทยาดนตรี คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อาจารย์ ดร.ณัฐพล วิสุทธิแพทย์ นักวิชาการอาคันตุกะ สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ และนางสาวจารุวรรณ ด้วงคำจันทร์ผู้เชี่ยวชาญรถแห่อีสาน มหาบัณฑิตจากคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการถ่ายทอดและแบ่งปันองค์ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของรถแห่ ในสังคมไทย เพื่อนำข้อมูลที่เกี่ยวกับพัฒนาการของความเป็นมาของรถแห่ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน รวมทั้งแนวโน้มในการพัฒนาของรถแห่ในอนาคตที่อาจจะช่วยขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาอื่นๆ ทางสังคมได้ โดยเชิญวิทยากรผู้มีความรู้ร่วมกันเสวนาเชิงวิชาการ เพื่อสร้างบรรยากาศในการแสดงออกทางความคิด การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้างความเข้าใจในเชิงวิชาการมีคณาจารย์ นักศึกษา นักวิชาการ และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม จัดขึ้น ณ ห้องประชุมเจ้าพระยาบวรราชนายก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระครศรีอยุธยา และช่องทาง Facebook Live เสวนาสาธารณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  • รายงานโดย : นายสำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : 11-08-2566
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร