ARU Photo Gallery มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดงานวันพระราชทานนาม “ราชภัฏ” 14 กุมภาพันธ์ 2567

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม 2024-02-14-F2304