งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

16:27  วันจันทร์ ที่ 18 พฤษภาคม  2563
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:26  วันจันทร์ ที่ 18 พฤษภาคม  2563
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงอาคารฝึกกีฬาในร่ม (โรงยิม 1) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:00  วันพุธ ที่ 13 พฤษภาคม  2563
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อ SIM โทรศัพท์มือถือ โครงการเข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการจัดการเรียนการสอนระบบออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15:25  วันอังคาร ที่ 12 พฤษภาคม  2563
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงสนามกีฬากลางแจ้ง จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

13:45  วันอังคาร ที่ 12 พฤษภาคม  2563
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

13:23  วันอังคาร ที่ 12 พฤษภาคม  2563
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงอาคารฝึกกีฬาในร่ม (โรงยิม 1) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14:33  วันศุกร์ ที่ 08 พฤษภาคม  2563
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14:32  วันศุกร์ ที่ 08 พฤษภาคม  2563
ประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์โปรเจคเตอร์ แบบ Short throw จำนวน 25 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:22  วันศุกร์ ที่ 01 พฤษภาคม  2563
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:21  วันศุกร์ ที่ 01 พฤษภาคม  2563
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงสนามกีฬากลางแจ้ง จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:20  วันศุกร์ ที่ 01 พฤษภาคม  2563
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงอาคารฝึกกีฬาในร่ม (โรงยิม 1) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:39  วันพฤหัส ที่ 30 เมษายน  2563
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:35  วันพฤหัส ที่ 30 เมษายน  2563
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:33  วันพฤหัส ที่ 30 เมษายน  2563
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องโปรเจคเตอร์ แบบ Short throw จำนวน 25 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15:31  วันจันทร์ ที่ 27 เมษายน  2563
ประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15:28  วันจันทร์ ที่ 27 เมษายน  2563
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดตรวจสมรรถภาพการได้ยินพร้อมตู้ป้องกันเสียงรบกวน จำนวน 1 ชุด และเครื่องวัดสัดส่วนร่างกาย จำนวน 1 เครื่อง ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:26  วันอังคาร ที่ 21 เมษายน  2563
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:24  วันอังคาร ที่ 21 เมษายน  2563
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องโปรเจคเตอร์ แบบ Short throw จำนวน 25 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:22  วันอังคาร ที่ 21 เมษายน  2563
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อชุดตรวจสมรรถภาพการได้ยินพร้อมตู้ป้องกันเสียงรบกวน จำนวน 1 ชุด และเครื่องวัดสัดส่วนร่างกาย จำนวน 1 เครื่อง ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15:22  วันพฤหัส ที่ 09 เมษายน  2563
ประกาศประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน นโยบายเรียนฟรี 15 ปี จำนวน 6 กลุ่มสาระวิชา ประจำโรงเรียนสาธิตมัธยม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

13:49  วันอังคาร ที่ 07 เมษายน  2563
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14:47  วันอังคาร ที่ 31 มีนาคม  2563
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 103 รายการ ประจำโรงเรียนสาธิตมัธยม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:27  วันพฤหัส ที่ 26 มีนาคม  2563
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน นโยบายเรียนฟรี 15 ปี จำนวน 6 กลุ่มสาระวิชา ประจำโรงเรียนสาธิตมัธยม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:21  วันพฤหัส ที่ 26 มีนาคม  2563
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15:45  วันอังคาร ที่ 24 มีนาคม  2563
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 103 รายการ ประจำโรงเรียนสาธิตมัธยม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15:53  วันศุกร์ ที่ 06 มีนาคม  2563
ประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์อุปกรณ์เก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15:46  วันศุกร์ ที่ 06 มีนาคม  2563
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องมินิเธียเตอร์ จำนวน 1 งาน และจ้างเหมาปรับปรุงห้องโสตทัศนวัสดุ จำนวน 1 งาน ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:11  วันศุกร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์  2563
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:10  วันศุกร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์  2563
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์อุปกรณ์เก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:09  วันศุกร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์  2563
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องมินิเธียเตอร์ จำนวน 1 งาน และจ้างเหมาปรับปรุงห้องโสตทัศนวัสดุ จำนวน 1 งาน ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14:03  วันอังคาร ที่ 18 กุมภาพันธ์  2563
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงพื้นชั้นดาดฟ้า อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 100 ปี) ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:00  วันศุกร์ ที่ 07 กุมภาพันธ์  2563
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงพื้นชั้นดาดฟ้า อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 100 ปี) ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14:07  วันพุธ ที่ 05 กุมภาพันธ์  2563
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดสอบ Tutot TEFL ITP จำนวน 2 ครั้ง ประจำโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15:05  วันพฤหัส ที่ 30 มกราคม  2563
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17:19  วันศุกร์ ที่ 24 มกราคม  2563
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:17  วันศุกร์ ที่ 24 มกราคม  2563
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจจ้างเหมาปรับปรุงลานจอดรถด้านข้างอาคารบ้านพลูหลวง (ตลาดนัด) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:14  วันศุกร์ ที่ 24 มกราคม  2563
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาอบรม Tutor TOEFL ITP จำนวน 2 ครั้ง ประจำโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:26  วันจันทร์ ที่ 20 มกราคม  2563
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงลานจอดรถด้านข้างอาคารบ้านพลูหลวง (ตลาดนัด) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15:24  วันจันทร์ ที่ 20 มกราคม  2563
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาอบรม Tutor TOEFL ITP จำนวน 2 ครั้ง ประจำโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15:11  วันอังคาร ที่ 07 มกราคม  2563
ประกาศประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมไมโครซอฟท์ ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

18:21  วันพุธ ที่ 25 ธันวาคม  2562
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมไมโครซอฟท์ ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10:20  วันศุกร์ ที่ 13 ธันวาคม  2562
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดอบรม Tutor TOEFL ITP จำนวน 2 ครั้ง ประจำโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10:19  วันศุกร์ ที่ 13 ธันวาคม  2562
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดสอบ Tutor TOEFL ITP จำนวน 2 ครั้ง ประจำโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:10  วันจันทร์ ที่ 02 ธันวาคม  2562
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาอบรมเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา จำนวน 4 ครั้ง ประจำโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:09  วันจันทร์ ที่ 02 ธันวาคม  2562
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมา English Day จำนวน 2 ครั้ง ประจำโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17:13  วันอังคาร ที่ 26 พฤศจิกายน  2562
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาอบรม Tutor TOEFL ITP จำนวน 2 ครั้ง ประจำโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17:12  วันอังคาร ที่ 26 พฤศจิกายน  2562
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาอบรมเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา จำนวน 4 ครั้ง ประจำโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17:11  วันอังคาร ที่ 26 พฤศจิกายน  2562
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมา English Day จำนวน 2 ครั้ง ประจำโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11:54  วันอังคาร ที่ 26 พฤศจิกายน  2562
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดสอบ Tutor TOEFL ITP จำนวน 2 ครั้ง ประจำโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15:38  วันอังคาร ที่ 27 สิงหาคม  2562
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด จำนวน 9 อาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15:40  วันพุธ ที่ 21 สิงหาคม  2562
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด จำนวน 9 อาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15:39  วันจันทร์ ที่ 19 สิงหาคม  2562
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุม จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:08  วันอังคาร ที่ 13 สิงหาคม  2562
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุม จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15:33  วันพฤหัส ที่ 25 กรกฏาคม  2562
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงอาคารบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 30 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11:46  วันศุกร์ ที่ 19 กรกฏาคม  2562
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงอาคารบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 30 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15:04  วันพฤหัส ที่ 06 มิถุนายน  2562
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ ประจำศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15:23  วันจันทร์ ที่ 18 มีนาคม  2562
ประกาศประกวดราคาซื้อสิทธิการใช้ Software ภาษาอังกฤษ จำนวน 2,000 สิทธิ์ ประจำศูนย์ภาษาและศูนย์การศึกษานานาชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15:42  วันอังคาร ที่ 12 มีนาคม  2562
ร่างประกวดราคาซื้อสิทธิ์การใช้ software ภาษาอังกฤษ จำนวน 2,000 สิทธิ์ ประจำศูนย์ภาษาและศูนย์การศึกษานานาชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14:23  วันพุธ ที่ 27 กุมภาพันธ์  2562
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องเก็บของด้านหลังสถาบันอยุธยาศึกษา ประจำสถาบันอยุธยาศึกษา จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15:23  วันพุธ ที่ 20 กุมภาพันธ์  2562
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องเก็บของด้านหลังสถาบันอยุธยาศึกษา ประจำสถาบันอยุธยาศึกษา จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14:33  วันศุกร์ ที่ 08 กุมภาพันธ์  2562
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงรอบสระน้ำ หน้าอาคาร 1 และอาคาร 2 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15:47  วันศุกร์ ที่ 01 กุมภาพันธ์  2562
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงรอบสระน้ำ หน้าอาคาร 1 และอาคาร 2 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15:30  วันพฤหัส ที่ 31 มกราคม  2562
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงรอบสระน้ำ หน้าอาคาร 4 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14:49  วันพฤหัส ที่ 24 มกราคม  2562
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงรอบสระน้ำ หน้าอาคาร 4 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17:05  วันอังคาร ที่ 22 มกราคม  2562
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15:37  วันจันทร์ ที่ 21 มกราคม  2562
ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานจัดจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงอาคารห้องประชุม 317 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15:35  วันพฤหัส ที่ 17 มกราคม  2562
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ระบบเครือข่าย (ระยะที่ 1) จำนวน 1 ระบบ ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15:33  วันพฤหัส ที่ 17 มกราคม  2562
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์งานจ้างจัดทำทำเนียบรุ่นบัณฑิตงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2561 จำนวน 1,400 เล่ม ประจำกองพัฒนานักศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14:17  วันพุธ ที่ 16 มกราคม  2562
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15:19  วันศุกร์ ที่ 11 มกราคม  2562
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างจัดทำทำเนียบรุ่นบัณฑิตงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2561 จำนวน 1,400 เล่ม ประจำกองพัฒนานักศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15:17  วันศุกร์ ที่ 11 มกราคม  2562
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ระบบเครือข่าย (ระยะที่ 1) จำนวน 1 ระบบ ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:21  วันพฤหัส ที่ 27 ธันวาคม  2561
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีดนตรี จำนวน 1 ชุด ประจำสาขาวิชดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:18  วันพุธ ที่ 26 ธันวาคม  2561
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน 1,500 ตัว ประจำกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:09  วันพุธ ที่ 26 ธันวาคม  2561
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดโต๊ะเก้าอี้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอรื จำนวน 120 ชุด ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15:45  วันจันทร์ ที่ 24 ธันวาคม  2561
ประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า (UPS) จำนวน 1 เครื่อง ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:09  วันศุกร์ ที่ 21 ธันวาคม  2561
ประกาศประกวดราคาจ้า่งก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการเบเกอรี่ ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

09:48  วันจันทร์ ที่ 17 ธันวาคม  2561
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการเบเกอรี่ ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15:33  วันศุกร์ ที่ 07 ธันวาคม  2561
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเสียง จำนวน 2 รายการ ประจำกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15:32  วันศุกร์ ที่ 07 ธันวาคม  2561
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์เครือข่าย จำนวน 2 รายการ ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15:30  วันศุกร์ ที่ 07 ธันวาคม  2561
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด ประจำคณะครุศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15:28  วันศุกร์ ที่ 07 ธันวาคม  2561
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โปรแกรมสำเร็จรูป จำนวน 3 ระบบ ประจำคณะวิทยาการจัดการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

12:01  วันพุธ ที่ 28 พฤศจิกายน  2561
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์เครือข่าย จำนวน 2 รายการ ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

12:00  วันพุธ ที่ 28 พฤศจิกายน  2561
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด ประจำคณะครุศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11:59  วันพุธ ที่ 28 พฤศจิกายน  2561
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเสียง จำนวน 2 รายการ ประจำกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11:55  วันพุธ ที่ 28 พฤศจิกายน  2561
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โปรแกรมสำเร็จรูป จำนวน 3 ระบบ ประจำคณะวิทยาการจัดการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14:51  วันพุธ ที่ 21 พฤศจิกายน  2561
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน 1,500 ตัว ประจำกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14:49  วันพุธ ที่ 21 พฤศจิกายน  2561
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) จำนวน 100 เครื่องประจำกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:23  วันพุธ ที่ 14 พฤศจิกายน  2561
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีดนตรี จำนวน 1 ชุด ประจำสาขาวิชาดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15:50  วันพุธ ที่ 14 พฤศจิกายน  2561
4-2562 ประกาศประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมไมโครซอฟท์ ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15:45  วันพุธ ที่ 14 พฤศจิกายน  2561
3-2562 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ตู้น้ำดื่ม จำนวน 20 ตู้ ประจำกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15:53  วันพฤหัส ที่ 08 พฤศจิกายน  2561
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ตู้น้ำดื่ม จำนวน 20 ตู้ ประจำกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15:52  วันพฤหัส ที่ 08 พฤศจิกายน  2561
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า (UPS) จำนวน 1 เครื่อง ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15:48  วันพฤหัส ที่ 08 พฤศจิกายน  2561
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมไมโครซอฟท์ ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

13:59  วันพฤหัส ที่ 08 พฤศจิกายน  2561
ประกาศประกวดราคาซื้อเสื้อมหาวิทยาลัย จำนวน 1,369 ตัว และเสื้อคณะ จำนวน 1,369 ตัว สำหรับนักศึกษาใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:17  วันศุกร์ ที่ 02 พฤศจิกายน  2561
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเสื้อมหาวิทยาลัย จำนวน 1,369 ตัว และเสื้อคณะ จำนวน 1,369 ตัว สำหรับนักศึกษาใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:10  วันจันทร์ ที่ 29 ตุลาคม  2561
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงถนนและลานจอดรถรอบอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 100 ปี) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:15  วันจันทร์ ที่ 22 ตุลาคม  2561
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงถนนและลานจอดรถรอบอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 100 ปี) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:25  วันอังคาร ที่ 28 สิงหาคม  2561
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องเสียงห้องประชุม อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:11  วันอังคาร ที่ 28 สิงหาคม  2561
ประกาศประกวดราคางานจัดจ้างบำรุงรักษารถโดยสารส่วนบุคคล (รถบัส) ทะเบียน 40-0444 พระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:27  วันศุกร์ ที่ 24 สิงหาคม  2561
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักวิทยบริการ อาคาร 15 และงานปรับปรุงอาคารบรรณราชนครินทร์ อาคาร 29 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


กิจกรรม