เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการให้เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมเจ้าพระยาบวรราชนายก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยงานประกันคุณภาพ

Image

  • เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการให้เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมเจ้าพระยาบวรราชนายก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยงานประกันคุณภาพ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ KM เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี เรื่องการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการให้เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ได้รับเกียรติจากคุณลักขณา เตชวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานเปิดการเสวนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดำเนินการเสวนาโดย คุณนันทนา ศรีชัยมูล นักวิชาการชำนาญการ พร้อมด้วยบุคลากรที่ได้รับตำแหน่งชำนาญการ ได้แก่ คุณรุ่งนภา อุบาลี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะครุศาสตร์ คุณสายรุ้ง กล่ำเพชร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณนิตยา แสงมะฮะหมัด เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ คุณมาลัยรัก สระทองพูล บุคลากรชำนาญการ กองกลาง คุณกัตติกมาส กิ่งแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ กองนโยบายและแผน และคุณจิรทีปต์ น้อยดี บรรณารักษ์ชำนาญการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่จะก้าวเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการ และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับองค์ความรู้ วิธีการ เทคนิคการเขียน และแรงบันดาลใจในการทำผลงานในตำแหน่งชำนาญการให้มากยิ่งขึ้นต่อไป

Posted by : ฐิติรัตน์ ขาวบริสุทธิ์

ปรับปรุง : Jun 23, 2022     0 


GALLERY