มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้กำหนดให้มีการประชุมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย (ประเภทวิชาการ) ประจำภาคเรียนที่ 2/2564

Image

  • ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้กำหนดให้มีการประชุมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย (ประเภทวิชาการ) ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 เพื่อให้ผู้บริหารได้มอบนโยบาย และแจ้งข้อราชการต่าง ๆ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้บุคลากรได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสานการทำงานร่วมกัน ดังนี้ - สังกัดคณะวิทยาการจัดการ และสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันพุธที่ 5 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 16.30 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา - สังกัดคณะครุศาสตร์ และสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 16.30 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และในการนี้ อธิการบดีได้มอบของที่ระลึกให้กับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ และคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น และคณาจารย์ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

Posted by : ฐิติรัตน์ ขาวบริสุทธิ์

ปรับปรุง : Jan 10, 2022     0 


GALLERY