คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

แผนดำเนินงานประจำปี

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

 1. แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
 2. แผนยุทธศาสตร์ระยะ
 3. แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
 4. แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร 2567

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

 1. แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 2. แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
 3. แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 4. แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2566

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 1. แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 2. แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ 2563-2565 ทบทวน พ.ศ.2565
 3. แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 4. แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2563-2565 ทบทวน พ.ศ.2565

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 1. แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 2. แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ 2563-2565 ทบทวน พ.ศ.2564
 3. แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 4. แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2563-2565 ทบทวน พ.ศ.2564

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 1. แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 2. แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ 2563-2565 ทบทวน พ.ศ.2563
 3. แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 4. แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2563-2565 ทบทวน พ.ศ.2563

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566

 1. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 2. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 1
 3. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
 4. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 12 เดือน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565

 1. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 2. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
 3. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 12 เดือน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564

 1. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 2. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
 3. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 12 เดือน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563

 1. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 2. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
 3. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 12 เดือน