คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

แผนพัฒนาองค์กร

ปรัชญา (Philosophy)

คุณภาพ คุณธรรม นำวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีพัฒนาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นผู้นำในการให้บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ภายในปี 2570

อัตลักษณ์

มีวินัย ใฝ่รู้ อุตสาหะ สำนึกดี มีจิตอาสา

เอกลักษณ์

แหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ผู้นำด้านวิจัย เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี

ค่านิยมองค์กร

สมรรถนะหลัก

เชี่ยวชาญด้านบริการวิชาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งในเขตภาคกลางตอนบน

พันธกิจ (Mission)

  1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 และเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรม
  2. วิจัยและสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของท้องถิ่น
  3. บริการวิชาการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างคุณค่าร่วมกับสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
  4. บริหารจัดการองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงมีความเป็นดิจิทัลเพื่อให้เกิดผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศและบุคลากรมีความผูกพัน

วัตถุประสงค์

  1. ผลิตวิทยาศาสตรบัณฑิตเพื่อรองรับความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ
  2. พัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีอัตลักษณ์และสมรรถนะที่สูงขึ้นสอดคล้องตรงตามความต้องการของท้องถิ่น
  3. สนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่ งานวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพยากรของท้องถิ่น
  4. ให้บริการวิชาการ และประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่น นำไปสู่รากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน
  5. พัฒนากาบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก
  6. สืบสานและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามทั้งในระดับท้องถิ่น และระดับชาติ

อำนาจหน้าที่

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547
ในมาตรา 36 ให้คณบดีเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานในคณะ