คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ปรัชญา (Philosophy)

คุณภาพ คุณธรรม นำวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีพัฒนาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์ (Vision)

ในปี พ.ศ. 2568 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
จะเป็นผู้นำในการจัดการศึกษา การวิจัย สร้างนวัตกรรม และการให้บริการทางวิชาการ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับภูมิภาค พร้อมผลิตบัณฑิตที่มีความรู้
และมีทักษะแห่งอนาคตในการทำงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ

อัตลักษณ์

มีวินัย ใฝ่รู้ อุตสาหะ สำนึกดี มีจิตอาสา

เอกลักษณ์

แหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ผู้นำด้านวิจัย เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี

ค่านิยม

เสียสละ สามัคคี มีใจใฝ่รู้

พันธกิจ (Mission)

  1. การผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาต่างๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของชาติและท้องถิ่น
  2. การวิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อหนุนนำการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ
  3. การบริการวิชาการ เพื่อสนับสนุน และเป็นที่พึ่งแก่ชุมชนในการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อสืบสานความเป็นไทยและอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ

วัตถุประสงค์

  1. ผลิตวิทยาศาสตรบัณฑิตเพื่อรองรับความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ
  2. พัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีอัตลักษณ์และสมรรถนะที่สูงขึ้นสอดคล้องตรงตามความต้องการของท้องถิ่น
  3. สนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่ งานวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพยากรของท้องถิ่น
  4. ให้บริการวิชาการ และประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่น นำไปสู่รากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน
  5. พัฒนากาบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก
  6. สืบสานและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามทั้งในระดับท้องถิ่น และระดับชาติ

อำนาจหน้าที่

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547
ในมาตรา 36 ให้คณบดีเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานในคณะ