คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ศึกษา

We grow teaching scientists

วิทยาศาสตร์ศึกษาชวนเด็กไทยมาทำการทดลองวิทยาศาสตร์...ด้วยความหรรษา ☺️