คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

รางวัล เกียรติยศ และนวัตกรรม ระดับชาติ และนานาชาติ

รายนามคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับรางวัล

ปี พ.ศ. ที่ได้รับรางวัล รายนาม ชื่อรางวัล ผลงาน
2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายชล สุขญาณกิจ นักวิจัยดีเด่น ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติจากหน่วยงานภายนอก
2564 อาจารย์สุนันทา คะเนนอก นักวิจัยดีเด่น ได้รับการจดทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทการจดอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตร
2564 รองศาสตราจารย์ ดร.พิทยา ใจคำ นักวิจัยดีเด่น นักวิจัยโดดเด่นประจำคณะ
2564 1. รองศาสตราจารย์ ดร.พิทยา ใจคำ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรุง ลือวัฒนา
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายชล สุขญาณกิจ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดินันท์ เอี่ยมสะอาด
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปทิตตา นาควงษ์
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพิชญา คำคม
7. อาจารย์ ดร.วุฒิพงษ์ แปงใจ
8. อาจารย์ ดร.พิชิต โชดก
9. อาจารย์ ดร.ศิรประภา ดีประดิษฐ์
10. อาจารย์ ดร.กันยาลักษณ์ โพธิ์ดง
11. อาจารย์ชลวิภา สุลักขณานุรักษ์
นักวิจัยดีเด่น ผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562

ผลงานวิจัย

 • banners
 • banners
 • banners
 • banners
 • banners
 • banners
 • banners
 • banners
 • banners
 • banners
 • banners

ทุนวิจัยปีงบประมาณ


ตารางทุนวิจัยแยกตามปีงบประมาณ

ปีงบประมาณ จำนวนอาจารย์ (ไม่นับลาศึกษาต่อ) จำนวนงบประมาณ จำนวนงานวิจัย จำนวนงบประมาณ/จำนวนอาจารย์
2556 63 คน 4,390,950 บาท 69,697.62 บาท
2557 75.50 คน 5,429,933.20 บาท 71,919.64 บาท
2558 88 คน 3,367,980 บาท 21 เรื่อง 38,056.27 บาท
2559 89.50 คน 2,465,000 บาท 29 เรื่อง 31,006.29 บาท
2560 89 คน 6,852,800 บาท 81 เรื่อง 76,997.75 บาท
2561 91.50 คน 5,646,100 บาท 64 เรื่อง 63,071.03 บาท
2562 94 คน 3,235,736.60 บาท 6 เรื่อง 3,235,736.60 บาท
2563 93 คน 3,174,000 บาท 14 เรื่อง 34,129.03 บาท
2564 95 คน 2,425,000 บาท 78 เรื่อง 2,425,000 บาท