คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

รางวัล เกียรติยศ และนวัตกรรม ระดับชาติ และนานาชาติ

รายนามคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับรางวัล

ปี พ.ศ. ที่ได้รับรางวัล รายนาม ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบรางวัล

ผลงานวิจัย

 • banners
 • banners
 • banners
 • banners
 • banners
 • banners
 • banners
 • banners
 • banners
 • banners
 • banners

ทุนวิจัยปีงบประมาณ 2556-2563


ตารางทุนวิจัยแยกตามปีงบประมาณ

ปีงบประมาณ จำนวนอาจารย์ (ไม่นับลาศึกษาต่อ) จำนวนงบประมาณ จำนวนงานวิจัย จำนวนงบประมาณ/จำนวนอาจารย์
2556 63 คน 4,390,950 บาท 69,697.62 บาท
2557 75.50 คน 5,429,933.20 บาท 71,919.64 บาท
2558 88 คน 3,367,980 บาท 21 เรื่อง 38,056.27 บาท
2559 89.50 คน 2,465,000 บาท 29 เรื่อง 31,006.29 บาท
2560 89 คน 6,852,800 บาท 81 เรื่อง 76,997.75 บาท
2561 91.50 คน 5,646,100 บาท 64 เรื่อง 63,071.03 บาท
2562 94 คน 3,235,736.60 บาท 6 เรื่อง 3,235,736.60 บาท
2563 93 คน 3,174,000 บาท 14 เรื่อง 34,129.03 บาท