คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ศึกษา

We grow teaching scientists

วิทยาศาสตร์ศึกษาชวนเด็กไทยมาทำการทดลองวิทยาศาสตร์...ด้วยความหรรษา ☺️

แนะนำหลักสูตร

กิจกรรมคณะล่าสุด

ประชุมชี้แจงสำหรับผู้ได้รับการคัดเลือกผลงานนวัตกรรมด้านวิทยาการคำนวณ 19/5/65

May 19, 2022

Facebook