คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

image

รศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

image

ผศ.กฤษณะ กันอ่ำ

กรรมการ

image

ผศ.ดร.ประดินันท์ เอี่ยมสะอาด

กรรมการ

image

อาจารย์พชฏ นรสิงห์

กรรมการ

image

นายปฐมพงศ์ ศุภเลิศ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

image

นายธนา คล่องณรงค์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

image

ดร.ภควดี สุขอนันต์

ผู้แทนคณาจารย์

image

ผศ.อร่าม ชนะโชติ

ผู้แทนคณาจารย์

image

นางวิรินดา มีบำรุง

เลขานุการ