ประชุมคณะกรรมการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)


  • เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.30 น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ได้รับเกียรติ จาก อาจารย์ ดร.วิชชุลดา ตันประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายแผน ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุม เพื่อชี้แจงการดำเนินงานตามแนวทางการเก็บข้อมูลของมหาวิทยาลัย ตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายจัดเก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูลตำบลในจังหวัด จัดขึ้น ณ ห้องประชุมหมื่นจันทราช(ห้อง 43110) อาคารบรมพุทธาราม(อาคาร 43) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Posted by : สุริยา แก้วพูลศรี

ปรับปรุง : Mar 12, 2021แฟ้มภาพกิจกรรม