อบรมหัวข้อ “การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Google Classroom”


  • เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 8.30 น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน ในหัวข้อ “การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Google Classroom” ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์มูนีเราะฮ์ ยีดำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

Posted by : Admin Faculty of Humanities

ปรับปรุง : Jun 11, 2019แฟ้มภาพกิจกรรม