ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร


  • เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปกาศิต เจิมรอด รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพ เป็นประธานการประชุม โดยมีวาระการประ

Posted by : Admin Faculty of Humanities

ปรับปรุง : Jun 10, 2019แฟ้มภาพกิจกรรม