อบรม"พัฒนาชุดกิจกรรมเสริมสร้างพลังประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย”


  • ในระหว่างวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมสร้างพลังประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย” ภายใต้โครงการส่งเสริมประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเพื่อการดำเนินชีวิตที่เป็นสุข โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยาภรณ์ รุจิโมระ รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน, และอาจารย์คมลักษณ์ ไชยยะ อาจารย์สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม โดยมีคณะกรรมการดำเนินโครงการร่วมทำกิจกรรม ณ ไม้เงินไม้ทอง รีสอร์ท อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

Posted by : มัทนียา หามาลัย

ปรับปรุง : Nov 08, 2019แฟ้มภาพกิจกรรม