คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

พิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมรูป “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”

sci

พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันอังคารที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร ๑๐๐ ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

โพสต์โดย งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2563 มรภ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อ วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2020

นิทรรศการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

นิทรรศการ BCG model

นิทรรศการเทิดพระเกียรติ และนิทรรศการทางวิชาการ

  • นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระอัจฉริยภาพ “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”
  • นิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
  • นิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
  • นิทรรศการที่น่าสนใจทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • ณ บริเวณโถงกลางอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 100 ปี)