รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567

รอบที่ 3 ARU : รับตรงอิสระ (Direct Admission)

สำหรับคณะและสาขาวิชาที่ไม่มีการสอบสัมภาษณ์ (ครั้งที่ 5)

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  ประจำปีการศึกษา 2567

รอบที่ 3 ARU : รับตรงอิสระ (Direct Admission)

สำหรับคณะและสาขาวิชาที่ไม่มีการสอบสัมภาษณ์ (ครั้งที่ 5)

 

ประกาศการรายงานตัวยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567

รอบที่ 3 ARU : รับตรงอิสระ (Direct Admission)

สำหรับคณะและสาขาวิชาที่ไม่มีการสอบสัมภาษณ์ (ครั้งที่ 5)

 

กำหนดการ  วันที่ 19 - 26 มีนาคม 2567

ขั้นตอนที่ 1      ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567

รอบที่ 3 ARU : รับตรงอิสระ (Direct Admission) สำหรับคณะและสาขาวิชาที่ไม่มีการสอบสัมภาษณ์ (ครั้งที่ 5)

ทุกคน สแกนเข้ากลุ่มไลน์ รายงานตัวรอบที่ 3 ARU : รับตรงอิสระ (Direct Admission) ปีการศึกษา 2567 เพื่อรับข้อมูลข่าวสารสำหรับนักศึกษาใหม่ ได้ที่

 

ขั้นตอนที่ 2      ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกกรอกข้อมูลรายงานตัวเป็นนักศึกษา และดำเนินการ ดังนี้

1) กรอกข้อมูลรายงานตัวที่เว็บไซต์  http://e-uni6.aru.ac.th:8081/e-admission/admission.htm?mode=history  ในหัวข้อ กรอกข้อมูล/พิมพ์ใบรายงานตัว เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ดำเนินการบันทึกข้อมูล พร้อมทั้งพิมพ์ใบรายงานตัวเป็นนักศึกษา

2) พิมพ์ใบชำระค่ายืนยันสิทธิ์การเป็นนักศึกษา ในหัวข้อ พิมพ์ใบชำระค่ายืนยันสิทธิ์  เพื่อนำไปใช้ในการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ จำนวน 3,900 บาท (ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 200 บาท ค่าประกันของเสียหาย 500 บาท ค่าอบรมปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ 1,200 บาท ค่ากิจกรรม 1,800 บาท และค่าบัตรนักศึกษาใหม่ 200 บาท)

ขั้นตอนที่ 3      ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์การเป็นนักศึกษา

                   การชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์การเป็นนักศึกษาเป็นนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 3 ARU : รับตรงอิสระ (Direct Admission) สำหรับคณะและสาขาวิชาที่ไม่มีการสอบสัมภาษณ์ (ครั้งที่ 5) แบ่งเป็น 2 งวด มีรายละเอียดดังนี้

                   งวดที่ 1 วันที่ 19 - 26 มีนาคม 2567

ให้ดำเนินการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์  โดยพิมพ์ใบชำระค่ายืนยันสิทธิ์การเป็นนักศึกษาตามขั้นตอนที่ 2 จำนวน 3,900 บาท (ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 200 บาท ค่าประกันของเสียหาย 500 บาท ค่าอบรมปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ 1,200 บาท ค่ากิจกรรม 1,800 บาท และค่าบัตรนักศึกษาใหม่ 200 บาท) ทั้งนี้สามารถชำระเงินผ่านช่องทาง ดังนี้

          1. ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ค่าธรรมเนียมรายการละ 10 บาท

          2. ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด ค่าธรรมเนียมรายการละ 10 บาท  

          3. ชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส (เงินสดค่าธรรมเนียม 10 บาทหรือบัตรเครดิตค่าบริการร้อยละ 1.25)

          4. ชำระด้วยวิธีการสแกนบาร์โค้ดได้ทุกธนาคาร โดยเลือก
                   1) เมนูจ่ายบิล 
                   2) สแกนบาร์โค้ด
                   3) ระบุจำนวนเงิน
                   4) ตรวจสอบรายละเอียด และยืนยัน

          5. ชำระเงินที่งานการเงินและบัญชี อาคารศรีอโยธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.30-16.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

                   งวดที่ 2 วันที่ 15 - 30 พฤษภาคม 2567

การชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาแบบเหมาจ่ายต่อภาคเรียน (ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การเก็บเงินบำรุงการศึกษาแบบเหมาจ่ายระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปี พ.ศ. 2567) (ติดตามข่าวสารการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาแบบเหมาจ่ายต่อภาคเรียน (งวดที่ 2)ได้ที่กลุ่มไลน์ รายงานตัวรอบที่ 3 ARU : รับตรงอิสระ (Direct Admission) ปีการศึกษา 2567)

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การเก็บเงินบำรุงการศึกษาแบบเหมาจ่ายระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปี พ.ศ. 2567

 

อัตราค่ายืนยันสิทธิ์การเป็นนักศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 

ขั้นตอนที่ 4      การส่งรูปใบเสร็จรับเงินค่ายืนยันสิทธิ์

การส่งรูปใบเสร็จรับเงินค่ายืนยันสิทธิ์ ให้ดำเนินการส่งผ่านช่องทางไลน์กลุ่ม รายงานตัวรอบที่ 3 ARU : รับตรงอิสระ (Direct Admission) ปีการศึกษา 2567 (ไลน์กลุ่มในขั้นตอนที่ 1)

 

ขั้นตอนที่ 5      เอกสารประกอบการรายงานตัวเป็นนักศึกษา

                   ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษารวบรวมเอกสารการรายงานตัวเป็นนักศึกษา ดังนี้

1. ใบรายงานตัวเป็นนักศึกษา สามารถพิมพ์ข้อมูลในระบบรับสมัครนักศึกษา (ตามขั้นตอนที่ 2) ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป และลงชื่อในใบรายงานตัวเป็นนักศึกษา

2. สำเนาใบเสร็จรับเงินค่ายืนยันสิทธิ์ ที่ชำระเงินจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรืองานการเงินและบัญชี

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)                

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนบิดา-มารดา หรือสำเนาทะเบียนบ้าน หรือใบมรณะบัตร (ในกรณีที่บิดา-มารดา เสียชีวิต) จำนวน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)

5. เอกสารสำเนาเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 2 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)

ขั้นตอนที่ 6      การส่งเอกสารประกอบการรายงานตัวเป็นนักศึกษาให้มหาวิทยาลัย

                    การส่งเอกสารการรายงานตัวเป็นนักศึกษาตาม ขั้นตอนที่ 5 สามารถส่งเอกสารให้มหาวิทยาลัยได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

ช่องทางที่ 1 ส่งเอกสารการรายงานตัวเป็นนักศึกษาทางไปรษณีย์ EMS หรือบริการขนส่งเอกชน        

โดยจ่าหน้าซองถึง                                            ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา

                                                  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

                                                  96 หมู่ 2 ถนนปรีดีพนมยงค์ ตำบลประตูชัย

                                                  อำเภอพระนครศรีอยุธยา

                                                  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000

และวงเล็บมุมซองจดหมาย “รายงานตัวเข้าศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 3 รับตรงอิสระ (Direct Admission)”

ช่องทางที่ 2 ส่งเอกสารการรายงานตัวเป็นนักศึกษาด้วยตนเองที่กองบริการการศึกษา ภายในวันที่ 19 - 26 มีนาคม 2567

 

    ทั้งนี้ หากผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาไม่รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษา ภายในเวลาที่กำหนด มหาวิทยาลัยจะถือว่าท่านสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ

- 4214 สาขาวิชาการบัญชีตรวจสอบรายชื่อ

- 4234 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจตรวจสอบรายชื่อ

- 4246 สาขาวิชาการท่องเที่ยวตรวจสอบรายชื่อ

- 4262 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนตรวจสอบรายชื่อ

- 4263 สาขาวิชาการตลาด (แขนงดิจิทัลมาร์เกตติง)ตรวจสอบรายชื่อ

- 4264 สาขาวิชาการตลาด (แขนงอิเวนต์มาร์เกตติง)ตรวจสอบรายชื่อ