รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567

รอบที่ 3 ARU : รับตรงอิสระ (Direct Admission)

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  ประจำปีการศึกษา 2567

รอบที่ 3 ARU : รับตรงอิสระ (Direct Admission)

 

ประกาศการรายงานตัวยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567

รอบที่ 3 ARU : รับตรงอิสระ (Direct Admission)

 

กำหนดการ  วันที่ 26 - 30 เมษายน 2567

ขั้นตอนที่ 1      ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567           
รอบที่ 3 ARU : โควตา (Quota) ทุกคน สแกนเข้ากลุ่มไลน์ ARU : โควตา (Quota) เพื่อรับข้อมูลข่าวสารสำหรับนักศึกษาใหม่ ได้ที่

 

ขั้นตอนที่ 2      ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกกรอกข้อมูลรายงานตัวเป็นนักศึกษา และดำเนินการ ดังนี้

1) กรอกข้อมูลรายงานตัวที่เว็บไซต์  http://e-uni6.aru.ac.th:8081/e-admission/admission.htm?mode=history  ในหัวข้อ กรอกข้อมูล/พิมพ์ใบรายงานตัว เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ดำเนินการบันทึกข้อมูล พร้อมทั้งพิมพ์ใบรายงานตัวเป็นนักศึกษา

2) พิมพ์ใบชำระค่ายืนยันสิทธิ์การเป็นนักศึกษา ในหัวข้อ พิมพ์ใบชำระค่ายืนยันสิทธิ์  เพื่อนำไปใช้ในการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ จำนวน 3,900 บาท (ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 200 บาท ค่าประกันของเสียหาย 500 บาท ค่าอบรมปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ 1,200 บาท ค่ากิจกรรม 1,800 บาท และค่าบัตรนักศึกษาใหม่ 200 บาท)

ขั้นตอนที่ 3      การชำระค่ายืนยันสิทธิ์การเป็นนักศึกษา

                   การชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์การเป็นนักศึกษาเป็นนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 3 ARU : โควตา (Quota) แบ่งเป็น 2 งวด มีรายละเอียดดังนี้

                   งวดที่ 1 วันที่ 26 - 30 เมษายน 2567 การชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ที่ได้จากพิมพ์ใบชำระค่ายืนยันสิทธิ์การเป็นนักศึกษา ขั้นตอนที่ 2 จำนวน 3,900 บาท (ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 200 บาท ค่าประกันของเสียหาย 500 บาท ค่าอบรมปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ 1,200 บาท ค่ากิจกรรม 1,800 บาท และค่าบัตรนักศึกษาใหม่ 200 บาท) โดยผ่านช่องทางการชำระเงิน ดังนี้

                   1. เคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ค่าธรรมเนียมรายการละ 10 บาท

                   2. เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด ค่าธรรมเนียมรายการละ 10 บาท  

                    3. เคาน์เตอร์เซอร์วิส (เงินสด ค่าธรรมเนียม 10 บาท หรือบัตรเครดิต ค่าบริการ ร้อยละ 1.25)

                    4. ชำระด้วยวิธีสแกนบาร์โค้ดได้ทุกธนาคาร โดยเลือก
                             1) เมนูจ่ายบิล 
                             2) สแกนบาร์โค้ด
                             3) ระบุจำนวนเงิน
                             4) ตรวจสอบรายละเอียด และยืนยัน

                  5. ชำระเงินที่งานการเงินและบัญชี อาคารศรีอโยธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.30-16.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

                   งวดที่ 2 วันที่ 15 - 30 พฤษภาคม 2567

การชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาแบบเหมาจ่ายต่อภาคเรียน (ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การเก็บเงินบำรุงการศึกษาแบบเหมาจ่ายระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปี พ.ศ. 2567) (ติดตามข่าวสารการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาแบบเหมาจ่ายต่อภาคเรียน (งวดที่ 2)ได้ที่กลุ่มไลน์ รายงานตัวรอบที่ 3 ARU : รับตรงอิสระ (Direct Admission) ปีการศึกษา 2567)

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การเก็บเงินบำรุงการศึกษาแบบเหมาจ่ายระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปี พ.ศ. 2567

 

อัตราค่ายืนยันสิทธิ์การเป็นนักศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 

ขั้นตอนที่ 4      การส่งรูปใบเสร็จรับเงินค่ายืนยันสิทธิ์

การส่งรูปใบเสร็จรับเงินค่ายืนยันสิทธิ์ ให้ดำเนินการส่งผ่านช่องทางไลน์กลุ่ม รายงานตัวรอบที่ 3 ARU : รับตรงอิสระ (Direct Admission) ปีการศึกษา 2567 (ไลน์กลุ่มในขั้นตอนที่ 1)

 

ขั้นตอนที่ 5      เอกสารประกอบการรายงานตัวเป็นนักศึกษา

                   ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษารวบรวมเอกสารการรายงานตัวเป็นนักศึกษา ดังนี้

1. ใบรายงานตัวเป็นนักศึกษา สามารถพิมพ์ข้อมูลในระบบรับสมัครนักศึกษา (ตามขั้นตอนที่ 2) ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป และลงชื่อในใบรายงานตัวเป็นนักศึกษา

2. สำเนาใบเสร็จรับเงินค่ายืนยันสิทธิ์ ที่ชำระเงินจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรืองานการเงินและบัญชี

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)                

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนบิดา-มารดา หรือสำเนาทะเบียนบ้าน หรือใบมรณะบัตร (ในกรณีที่บิดา-มารดา เสียชีวิต) จำนวน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)

5. เอกสารสำเนาเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 2 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)

ขั้นตอนที่ 6      การส่งเอกสารประกอบการรายงานตัวเป็นนักศึกษาให้มหาวิทยาลัย

                    การส่งเอกสารการรายงานตัวเป็นนักศึกษาตาม ขั้นตอนที่ 5 สามารถส่งเอกสารให้มหาวิทยาลัยได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

ช่องทางที่ 1 ส่งเอกสารการรายงานตัวเป็นนักศึกษาทางไปรษณีย์ EMS หรือบริการขนส่งเอกชน        

โดยจ่าหน้าซองถึง                                            ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา

                                                  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

                                                  96 หมู่ 2 ถนนปรีดีพนมยงค์ ตำบลประตูชัย

                                                  อำเภอพระนครศรีอยุธยา

                                                  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000

และวงเล็บมุมซองจดหมาย “รายงานตัวเข้าศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 3 รับตรงอิสระ (Direct Admission)”

ช่องทางที่ 2 ส่งเอกสารการรายงานตัวเป็นนักศึกษาด้วยตนเองที่กองบริการการศึกษา ภายในวันที่ 26 - 30 เมษายน 2567

 

    ทั้งนี้ หากผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาไม่รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษา ภายในเวลาที่กำหนด มหาวิทยาลัยจะถือว่าท่านสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษา

คณะครุศาสตร์

- 1525 สาขาวิชาการศึกษา วิชาเอก คณิตศาสตร์ตรวจสอบรายชื่อ

- 1526 สาขาวิชาการศึกษา วิชาเอก วิทยาศาสตร์ตรวจสอบรายชื่อ

- 1527 สาขาวิชาการศึกษา วิชาเอก สังคมศึกษาตรวจสอบรายชื่อ

- 1529 สาขาวิชาการศึกษา วิชาเอก คอมพิวเตอร์ศึกษาตรวจสอบรายชื่อ

- 1530 สาขาวิชาการศึกษา วิชาเอก พลศึกษาตรวจสอบรายชื่อ

- 1531 สาขาวิชาการศึกษา วิชาเอก การสอนภาษาไทยตรวจสอบรายชื่อ

- 1532 สาขาวิชาการศึกษา วิชาเอก การสอนภาษาอังกฤษตรวจสอบรายชื่อ

- 1533 สาขาวิชาการศึกษา วิชาเอก การประถมศึกษาตรวจสอบรายชื่อ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

- 2249 สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษาตรวจสอบรายชื่อ

- 2250 สาขาวิชาศิลปศึกษาตรวจสอบรายชื่อ

- 2251 สาขาวิชาดนตรีศึกษาตรวจสอบรายชื่อ

- 2203 สาขาวิชาภาษาอังกฤษตรวจสอบรายชื่อ

- 2209 สาขาวิชาภาษาไทยตรวจสอบรายชื่อ

- 2215 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นตรวจสอบรายชื่อ

- 2240 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคมตรวจสอบรายชื่อ

- 2206 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ตรวจสอบรายชื่อ

- 2247 สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจและการปกครองท้องถิ่นตรวจสอบรายชื่อ

- 2246 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัลตรวจสอบรายชื่อ

- 2228 สาขาวิชานิติศาสตร์ตรวจสอบรายชื่อ

- 2248 สาขาวิชาดนตรีสร้างสรรค์ตรวจสอบรายชื่อ

- 2230 สาขาวิชาประวัติศาสตร์ตรวจสอบรายชื่อ

- 2252 สาขาวิชาสหวิทยการเพื่อการจัดการฮาลาลตรวจสอบรายชื่อ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- 3234 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (แขนงวิชาฟิสิกส์)ตรวจสอบรายชื่อ

- 3235 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (แขนงวิชาเคมี)ตรวจสอบรายชื่อ

- 3236 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (แขนงวิชาชีววิทยา)ตรวจสอบรายชื่อ

- 3201 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อ

- 3202 สาขาวิชาเคมีตรวจสอบรายชื่อ

- 3206 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ตรวจสอบรายชื่อ

- 3211 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศตรวจสอบรายชื่อ

- 3219 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตรวจสอบรายชื่อ

- 3225 สาขาวิชาจุลชีววิทยาตรวจสอบรายชื่อ

- 3226 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ตรวจสอบรายชื่อ

- 3231 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ตรวจสอบรายชื่อ

- 3232 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ตรวจสอบรายชื่อ

- 3233 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหารตรวจสอบรายชื่อ

- 3237 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ตรวจสอบรายชื่อ

- 3224 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 4 ปีตรวจสอบรายชื่อ

- 3322 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 4 ปี (เทียบโอน)ตรวจสอบรายชื่อ

- 3230 สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ 4 ปีตรวจสอบรายชื่อ

- 3327 สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ 4 ปี (เทียบโอน)ตรวจสอบรายชื่อ

- 3313 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)ตรวจสอบรายชื่อ

คณะวิทยาการจัดการ

- 4214 สาขาวิชาการบัญชีตรวจสอบรายชื่อ

- 4230 สาขาวิชาการจัดการตรวจสอบรายชื่อ

- 4232 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ตรวจสอบรายชื่อ

- 4234 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ตรวจสอบรายชื่อ

- 4246 สาขาวิชาการท่องเที่ยว ตรวจสอบรายชื่อ

- 4259 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ตรวจสอบรายชื่อ

- 4262 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ตรวจสอบรายชื่อ

- 4263 สาขาวิชาการตลาด (แขนงวิชาดิจิทัลมาร์เกตติง)ตรวจสอบรายชื่อ

- 4264 สาขาวิชาการตลาด (แขนงอิเวนต์มาร์เกตติง)ตรวจสอบรายชื่อ