ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเรื่องผู้พิการ:ประเด็นความท้าทายในยุคโลกาภิวัตน์

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมบรมพุทธาราม (43014)อาคารบรมพุทธาราม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจและการปกครองท้องถิ่นจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องผู้พิการ : ประเด็นความท้าทายในยุคโลกาภิวัตน์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครวินท์ ศาสนพิทักษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานเปิดการอบรม วิทยากรโดยคุณเพ็ญประภา กุลบุตรดี ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ และคุณวัลลภา มณีเชษฐา ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลคนพิการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้น เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงการให้บริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกมากยิ่งขึ้น พร้อมพัฒนาศักยภาพตนเอง พร้อมสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป

  • รายงานโดย : นายสำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : 01-02-2567
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร