ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)”

ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)” ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดี เป็นประธานร่วมการอบรม วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา ความคุ้นเคย อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อปรับปรุงและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เกิดการพัฒนา นำไปสู่ผลลัพธ์ที่ยั่งยืน ตามเกณฑ์ EdPEx มีผู้บริหาร หัวหน้าสำนักงานคณบดี และเจ้าหน้าที่ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม จัดขึ้น ณ รีสอร์ท ฮวงจุ้ย บ้านภูเขา อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

  • รายงานโดย : นายสำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : 03-05-2566
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร