ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมแนะแนวหลักสูตร ปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ 1”

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2566 ณ โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ 1” คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมแนะแนวหลักสูตรปีการศึกษา 2567 เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในปีการศึกษา 2567 โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย จำนวน 290 คน เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1 ARU : แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 13 กันยายน 2566

  • รายงานโดย : นายสำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : 05-09-2566
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร