ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล จัดกิจกรรม Nitade Talent ครั้งที่ 10

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรม Nitade Talent ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมเจ้าพระยาบวรราชนายกได้รับเกียรติจากท่านคณะกรรมการมาช่วยตัดสินการแสดง จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยาภรณ์ รุจิโมระ อดีตอาจารย์สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม ผู้ช่วยศาสตราจารย์มูนีเราะฮ์ ยีดำ อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และนางสาวณิชาดา ครุฑอยู่ (พี่ซิสนีย์) Smart Idol ARU 2019 โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถพิเศษ และส่งเสริมความสามัคคี ความสัมพันธ์ระหว่างน้องพี่ของนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล ชั้นปีที่ 1 – 3 กิจกรรมดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยที ด้วยความตั้งใจ และความร่วมมือของนักศึกษา ในปีการศึกษาหน้า การแสดง Nitade Talent จะออกมาในรูปแบบใดต้องติตตาม

  • รายงานโดย : นายสำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : 15-08-2566
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร