1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเรื่อง แนวปฏิบัติในการเสนอชื่อและเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีการศึกษา 2565
2 ปฏิทินการดำเนินงานการเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีการศึกษา 2565
3 เอกสารแนบท้ายประกาศ คุณสมบัติ ประวัติและผลงานผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ 
4 เอกสารแนบท้าย 2 แบบประวัติและผลงานผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์
5 เอกสารแนบท้าย 2 แบบประวัติและผลงานผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์
6 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย ชั้น สาขาวิชา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2561
7 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย ชั้น สาขาวิชา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565