รายละเอียด

image

ดร.พัชนี บุญรัศมี

การศึกษา

  • การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยบูรพา

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 8308

ผลงานวิชาการ

ลำดับ ชื่อโครงการ แหล่งทุน ปีงานประมาณที่รับทุน บทบาทในโครงการ สัดส่วนงานวิจัย