อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

ผศ.ดร.วริสรา จุ้ยดอยกลอย

ประธานสาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย

การศึกษา

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : -

image

ดร.กิ่งสร เกาะประเสริฐ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย

การศึกษา

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : -

image

ดร.อิศรา รุ่งทวีชัย

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย

การศึกษา

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : -

image

อาจารย์วิจิตรตา โป๊ะฮง

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย

การศึกษา

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : -

image

ดร.พัชนี บุญรัศมี

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย และเลขานุการ

การศึกษา

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : -