THE FACULTY OF EDUCATION

รายละเอียด

image

อาจารย์วิจิตรตา โป๊ะฮง

การศึกษา

  • การศึกษามหาบัณฑิต (จิตวิทยาการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : -

ผลงานวิชาการ

ลำดับ ชื่อผลงานวิชาการ แหล่งทุน ปีงานประมาณที่รับทุน เผยแพร่ ดาวน์โหลด
1 การศึกษาความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ทุนส่วนตัว 2565 ราชภัฎกรุงเก่า, 37.
2 แนวทางการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพตามการรับรู้ และพฤติกรรมของผู้เกี่ยวข้องในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา. ทุนส่วนตัว 2565 วารสารรัชต์ภาคย์ สถาบันรัชต์ภาคย์.136-151.
3 การพัฒนาสื่อโดยการใช้กิจกรรมกระตุ้นพัฒนาการเป็นฐาน สำหรับเด็กปฐมวัย. ทุนส่วนตัว 2564 วารสารการวัดผลการศึกษา, 38(103), 195-204.