7 มิถุนายน 2567 เวลา 15:09:40

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ตารางสอบปลายภาคของนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566

31 พฤษภาคม 2567 เวลา 14:42:08

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ผลการพิจารณาการโอน/ยกเว้นรายวิชาของนักศึกษา ระดับปริญญาตรีประจำภาคเรียนที่ 2/2566

7 พฤษภาคม 2567 เวลา 16:56:40

ประกาศรายชื่อและรหัสนักศึกษา ระดับปริญาตรี ภาคปกติ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567

6 พฤษภาคม 2567 เวลา 23:03:56

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงห้องเรียนอาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 สำหรับวันที่ 11 – 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

6 พฤษภาคม 2567 เวลา 22:54:59

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ปฏิทินการศึกษาและตารางเรียนตารางสอน ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567

3 พฤษภาคม 2567 เวลา 16:03:21

ประกาศห้องพบอาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับนักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรีชั้นปีที่1 (ทุกคณะ) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567

30 เมษายน 2567 เวลา 16:49:35

ข้อมูลสำหรับนักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567

18 มีนาคม 2567 เวลา 11:23:52

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงห้องเรียนอาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 สำหรับวันที่ 25 – 27 มีนาคม พ.ศ. 2567

1 มีนาคม 2567 เวลา 10:22:31

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอน กำหนดการและตารางเรียนตารางสอน ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566

21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10:08:28

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ปฏิทินการศึกษาและตารางเรียนตารางสอน ระดับปริญญาตรี นักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15:55:33

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอน กำหนดการและตารางเรียนตารางสอน ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566

15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15:16:24

การชำระเงินค่า บำรุงการศึกษาเหมาจ่ายต่อภาคเรียน (งวดที่ 2) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2 ARU : โควตา (Quota)

7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15:31:18

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ตารางสอบปลายภาค ระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566

7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15:29:57

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ตารางสอบปลายภาคของนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566

12 ธันวาคม 2566 เวลา 09:57:41

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ตารางสอบกลางภาค ระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566

8 ธันวาคม 2566 เวลา 11:26:51

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงห้องเรียนอาคารครุสรรพสิทธิ์ สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 สำหรับวันที่ 21-22 ธันวาคม พ.ศ. 2566

6 ธันวาคม 2566 เวลา 16:05:55

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการงดการเรียนรการสอน และกำหนดการวันสอนชดเชยสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติทุกชั้นปี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

4 ธันวาคม 2566 เวลา 18:20:32

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่ายต่อภาคเรียน (งวดที่ 2) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1 ARU : แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

7 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11:08:55

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงห้องเรียนอาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 สำหรับวันที่ 11 และ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

1 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15:53:16

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบกลางภาค สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติทุกชั้นปี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566

30 ตุลาคม 2566 เวลา 14:21:30

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ปฏิทินการศึกษาและตารางเรียนตารางสอน ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566

27 ตุลาคม 2566 เวลา 15:53:03

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ผลการพิจารณาการโอน/ยกเว้นรายวิชาของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 3/2565 ของนักศึกษาภาคพิเศษ และประจำภาคเรียนที่ 1/2566 ของนักศึกษาภาคปกติ

21 ตุลาคม 2566 เวลา 13:36:00

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอน กำหนดการและตารางเรียนตารางสอน ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566

17 ตุลาคม 2566 เวลา 13:48:08

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ตารางสอบปลายภาคของนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2565

17 ตุลาคม 2566 เวลา 13:47:11

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ตารางสอบปลายภาค ระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566

30 สิงหาคม 2566 เวลา 10:00:28

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ปฏิทินการศึกษาและตารางเรียนตารางสอน ระดับปริญญาตรี นักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

17 สิงหาคม 2566 เวลา 14:04:09

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ตารางสอบกลางภาค ระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566

7 กรกฎาคม 2566 เวลา 14:00:48

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงห้องเรียน อาคารสวนหลวงค้างคาว (อาคาร 47) สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566

23 มิถุนายน 2566 เวลา 13:33:10

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอน กำหนดการและตารางเรียนตารางสอน ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2565

30 พฤษภาคม 2566 เวลา 14:29:15

ประกาศห้องพบอาจารย์ที่ปรึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566

แสดงแถวที่ 1 to 30 of 123 (5 Pages)