ดาวน์โหลด

กิจกรรมหน่วยงานล่าสุด

ไฟล์ล่าสุด

 1. แบบฟอร์มคำร้องเทียบเคียงรายวิชาGE
 2. กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษภายใต้โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
 3. กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษภายใต้โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (คณะวิทยาการจัดการ)
 4. ข้อมูลสถิติการให้บริการ ราย 6 เดือน (1 เมษายน - 30 กันยายน 2566)
 5. รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2565 ข้อ 1.6
 6. 1.6-1(1) ประกาศนโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา พ.ศ. 2559
 7. 1.6-1(2) เอกสารแจ้งเวียน
 8. 1.6-1(3) เอกสารการประชุม
 9. 1.6-1(4) คู่มือนักศึกษา
 10. 1.6-1(5) เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ทาง www.aru.ac.th
 11. 1.6-1(6) , 1.6-2(5) เว็บไซต์ของศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ www.aru.ac.th/isc
 12. 1.6-1(7) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2560
 13. 1.6-1(8) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563
 14. 1.6-1(9) คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 419/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ ลงวันที่ 10 เมษายน 2566
 15. 1.6-1(10) Road Map ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี
 16. 1.6-1(11) กิจกรรมในการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี
 17. 1.6-2(1) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)
 18. 1.6-2(2) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ที่ 403 ลงวันที่ 7 เมษายน 2566
 19. 1.6-2(3) กิจกรรมรับฟังความคิดเห็นและประเด็นความต้องการในการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาทุกชั้นปี
 20. 1.6-2(4) แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566
 21. 1.6-2(6) Facebook Fanpage โครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ
 22. 1.6-3(1) งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (พ.ศ. 2566)
 23. 1.6-4(1) ผลการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2566
 24. 1.6-4(2) รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาเพื่อการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 25. 1.6-4(3) การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ ครั้งที่ 5/2566 วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
 26. 1.6-4(4) (ร่าง)โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 27. 1.6-5(1) รายงานกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย ประจำปี 2566
 28. ประกาศ การเทียบเคียงผลการประเมินในรายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร พ.ศ.2566
 29. แผนปฏิบัติราชการด้านการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 30. แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)
 31. ข้อมูลสถิติการให้บริการ ราย 6 เดือน (ตุลาคม 2565-31 มีนาคม 2566)
 32. กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษภายใต้โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
 33. กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษภายใต้โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (คณะครุศาสตร์)
 34. รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2564 ข้อ 1.6
 35. 1.6-1(1) ประกาศนโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา
 36. 1.6-1(2) เอกสารแจ้งเวียน
 37. 1.6-1(3) เอกสารการประชุม
 38. 1.6-1(4) คู่มือนักศึกษา
 39. 1.6-1(5) เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 40. 1.6-1(6) ,1.6-2(5) เว็บไซต์ของศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ
 41. 1.6-1(7) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2560
 42. 1.6- 1(8) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563
 43. 1.6-1(9) คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 1007 /2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2563
 44. 1.6-1(10) Road Map ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี
 45. 1.6-1(11) กิจกรรมในการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี
 46. 1.6-2( 1 ) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา มหาวิทยลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)
 47. 1.6-2(2) คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 1257/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา Action plan : English language development for students ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ลงวันที่ 4 ธันวาคม
 48. 1.6-2(3) กิจกรรมรับฟังความคิดเห็นและประเด็นความต้องการในการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษของ นักศึกษาทุกชั้นปี
 49. 1.6-2(4) แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2565
 50. 1.6-2(6) Facebook Fanpage โครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ
 51. 1.6-3(1) งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (พ.ศ. 2565)
 52. 1.6- 4(1) ผลการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2565
 53. 1.6-4(2) รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาเพื่อการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 54. 1.6-4(3) รายงานที่ประชุมยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 7/2565 วันที่ 31 ตุลาคม 2565
 55. 1.6-4(4) ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนงานด้านยุทธศาสตร์ การพัฒนาท้องถิ่นการวิจัย และนวัตกรรม
 56. 1.6-4(5) โครงการพัฒนาความรู้ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 57. แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2565
 58. บันทึกข้อความขอใบ Certificate
 59. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2565-2566
 60. Letter of Agreement between ARU&CPA, Thailand (TOEIC)
 61. รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2563 ข้อ 1.6
 62. 1.6-4(6)ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ.2562
 63. 1.6-4(7) หนังสือรับรองการเทียบเคียงมาตรฐาน CEFR
 64. ประกาศ เรื่องนโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา พ.ศ.2559
 65. 1.6-1(1) ประกาศนโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา พ.ศ.2559
 66. 1.6-1(2) เอกสารแจ้งเวียน
 67. 1.6-1(3) เอกสารการประชุม
 68. 1.6-1(4) คู่มือนักศึกษา
 69. 1.6-1(5) เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 70. 1.6-1(6) , 1.6-2(5) เว็บไซต์ของศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ
 71. 1.6-1(7) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2560
 72. 1.6-1(8) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563
 73. 1.6-1(9) คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 1007 /2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2563
 74. 1.6-1(10) Road Map ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี
 75. 1.6-1(11) กิจกรรมในการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี
 76. 1.6-2(1) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา มหาวิทยลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)
 77. 1.6-2(2) คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 1257/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา Action plan : English language development for students ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2
 78. 1.6-2(3) กิจกรรมรับฟังความคิดเห็นและประเด็นความต้องการในการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาทุกชั้นปี
 79. 1.6-2(4) แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2564-2565
 80. 1.6-2(6) Facebook Fanpage โครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ
 81. 1.6-3(1) งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (พ.ศ. 2564 – 2565)
 82. 1.6-4(1) ผลการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2564 – 2565
 83. 1.6-4(2) รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาเพื่อการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 84. 1.6-4(3) รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ ครั้งที่ 7/2564 วันพุธที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564
 85. 1.6-4(4) ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนงานด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น การวิจัยพิจารณาโครงการ ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 86. 1.6-4(5) โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 87. 1.6-5(1) รายงานกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย ประจำปี 2564
 88. แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (พ.ศ.2564-2565)
 89. แบบคำร้องทั่วไป
 90. ประกาศ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา พ.ศ.2563
 91. แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาระยะ 3 ปี(พ.ศ.2563-2565)
 92. ประกาศ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา พ.ศ.2563