บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

image

นางสาววีรวรรณ แตงทอง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

image

นางอริสสา บัวเจริญ

นักวิเทศสัมพันธ์

image

นายสราวุธ คำสัตย์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

image

นางขนิษฐา จำแนกยุทธ์

บุคลากร

image

นางสาววราภรณ์ กองชนะ

นักวิชาการศึกษา

image

นางสาวสุรีย์ มาลาศรี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป