ผู้อำนวยการงานโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ

image

อาจารย์ ดร.วัชราภรณ์ ตันติพนาทิพย์

ประธาน

เบอร์โทรภายใน : 035-276555 ต่อ
Email :


คณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ

image

อาจารย์สุดารัตน์ เกลี้ยงสอาด

ที่ปรึกษา

เบอร์โทรภายใน : 035-276555 ต่อ
Email :
image

ดร.ปฏิภาณี ขันธโภค

รองผู้อำนวยการงานโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ

เบอร์โทรภายใน : 035-276555 ต่อ
Email :
image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวณี วิจารัตน์

กรรมการ

เบอร์โทรภายใน : 035-276555 ต่อ
Email :
image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา รัตนเสนา

กรรมการ

เบอร์โทรภายใน : 035-276555 ต่อ
Email :
image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพาภรณ์ วิริยะนานนท์

กรรมการ

เบอร์โทรภายใน : 035-276555 ต่อ
Email :
image

อาจารย์เนตรนิภา เจียมศักดิ์

กรรมการ

เบอร์โทรภายใน : 035-276555 ต่อ
Email :
image

อาจารย์ธมลธร ยอดมิ่ง

กรรมการ

เบอร์โทรภายใน : 035-276555 ต่อ
Email :
image

อาจารย์วีรพล น้อยคล้าย

กรรมการ

เบอร์โทรภายใน : 035-276555 ต่อ
Email :
image

อาจารย์เอกพล วิงวอน

กรรมการ

เบอร์โทรภายใน : 035-276555 ต่อ
Email :
image

อาจารย์วราภรณ์ สืบวงศ์สุวรรณ์

กรรมการ

เบอร์โทรภายใน : 035-276555 ต่อ
Email :
image

อาจารย์ Navadet Yongsaiwai

กรรมการ

เบอร์โทรภายใน : 035-276555 ต่อ
Email :
image

อาจารย์สุวรรณา สิทธนาวิวัฒน์

กรรมการ

เบอร์โทรภายใน : 035-276555 ต่อ
Email :
image

นางสาวมนัญญา ธีรกัมปนาทธาดา

กรรมการ

เบอร์โทรภายใน : 035-276555 ต่อ
Email :
image

นางสาวณัฐภรณ์ ศิริวรรณ

กรรมการ

เบอร์โทรภายใน : 035-276555 ต่อ
Email :
image

นายนที ยาวิราช

กรรมการ

เบอร์โทรภายใน : 035-276555 ต่อ
Email :
image

นายเจนศิลป์ วรพรรณ์

กรรมการ

เบอร์โทรภายใน : 035-276555 ต่อ
Email :
image

นายสราวุธ คำสัตย์

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

เบอร์โทรภายใน : 035-276555 ต่อ
Email :
image

นางขนิษฐา จำแนกยุทธ์

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

เบอร์โทรภายใน : 035-276555 ต่อ
Email :
image

นางอริสสา บัวเจริญ

กรรมการและเลขานุการ

เบอร์โทรภายใน : 035-276555 ต่อ
Email :
image

นางสาววีรวรรณ แตงทอง

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

เบอร์โทรภายใน : 035-276555 ต่อ
Email :
image

นางสาวสุรีย์ มาลาศรี

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

เบอร์โทรภายใน : 035-276555 ต่อ
Email :
image

นางสาววราภรณ์ กองชนะ

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

เบอร์โทรภายใน : 035-276555 ต่อ
Email :